Hopp til innhold

Jakt skrantesjuke Villrein Vilthelse

Jakt viktig for friskmelding av villrein

Mattilsynet ber villreinutvalgene om å sette høye kvoter for årets villreinjakt. Å få testet nok dyr er avgjørende for å kunne friskmelde bestandene i Nordfjella sone 2 og på Hardangervidda for skrantesjuke.

Jakt viktig for friskmelding av villrein
Å få testet nok dyr er avgjørende for å kunne friskmelde villreinen. Derfor er det viktig med høye jaktkvoter. Foto: John D. C. Linnell, NINA

Mattilsynet utfordrer den lokale villreinforvaltningen til å sette kvotene høyt, jobbe hardt for å få til et høyt uttak gjennom praktisk tilrettelegging og motivere jegerne. Behov for å søke om dispensasjoner for å få til mer effektiv jakt blir også vurdert.

Bekjempelsen av skrantesjuke (CWD) er langt fra over, selv om den smittede villreinbestanden i Nordfjella sone 1 er borte. Fortsatt kan det finnes dyr som er smittet av den dødelige prionsykdommen i bestandene rundt sone 1, og derfor kan heller ikke resten av Norges bestander av hjortedyr friskmeldes.

Avklare status for smitte

Å få avklart smittestatus er spesielt viktig for bestander med direkte kontakt med Nordfjella sone 1. Det samme gjelder for villreinområder som er aktuelle som kilde når villrein skal tilbakeføres til sone 1 etter brakkleggingen av området, for eksempel Hardangervidda. Perioden for brakklegging startet våren 2018 og vil vare i minst fem år.

For å friskmelde en bestand, burde ideelt sett samtlige dyr blitt undersøkt og funnet fri for smittestoff. Siden det kun er døde dyr som kan testes for prioner er dette umulig i praksis, og derfor må vi akseptere et visst nivå av usikkerhet.

Vil være 99 prosent sikre

Nivået for sikkerhet settes av Mattilsynet, og for å friskmelde villreinen vil de være 99 prosent sikre på at det ikke er dyr som er smittet av skrantesjuke i en bestand. For Hardangervidda defineres det som sannsynligheten for at det er mindre enn fire smittede dyr i bestanden. Tilsvarende for Nordfjella sone 2 er mindre enn tre smittede dyr i bestanden i 2018 og 2019.

Matilsynet ønsker raskest mulig å oppnå 90 prosent sikkerhet for at det ikke er smittede dyr i bestandene, spesielt i Nordfjella sone 2 men også på Hardangervidda. Det er helt avgjørende å få kunnskap tidlig om det er smitte i en bestand, for å få iverksatt relevante tiltak og hindre videre spredning. Status etter jakten i fjor er at sikkerhetsnivået for smittefrihet er beregnet til ca. 65 prosent på Hardangervidda og ca. 62 prosent i Nordfjella sone 2.

Det er viktig at villreinutvalgene legger opp til en jaktkvote som kan bidra til å nå målet om 90 prosent sikkerhet i år.

Modell beregner jaktuttak

Veterinærinstituttet (VI) bruker modellverktøy for å beregne sikkerhet for fravær av skrantesjuke for forskjellige nivå av jaktuttak for kommende år. Ut fra premisser som Hardangervidda villreinutvalg ønsker, vil et uttak av rundt 2300 bukk i løpet av denne perioden gi godt over 90 prosent sannsynlighet for smittefrihet på Hardangervidda i 2020.

For Nordfjella sone 2 har VI beregnet at en måte å oppnå dette resultatet på er å felle ca. 65 bukk og 40 simler, som er 2,5 år eller eldre (voksne), under jakta i 2019. Et slikt uttak av simler vil holde bestanden omtrent på dagens nivå og etter jakta vil det fortsatt være igjen tilstrekkelig med bukker til å videreføre produktiviteten.

 

Les brevene fra Mattilsynet til lokal villreinforvaltning for Hardangervidda og Nordfjella:

Skrantesjuke og prøvetaking på Hardangervidda 2019

Skrantesjuke og prøvetaking i Nordfjella sone 2 2019