Hopp til innhold

Villrein i Nordfjella

Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella sone 1

For å stanse smitten av den dødelige dyresykdommen skrantesjuke har Mattilsynet og Miljødirektoratet laget en saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella sone 1. Saneringsplanen beskriver i detalj hvordan dette skal gjøres.

Skrantesjuke, Chronic Wasting Disease (CWD), er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Sykdommen er dødelig og vil ikke forsvinne av seg selv. I Europa er vanlig skrantesjuke kun funnet hos villrein i Nordfjella villreinområde. Hele bestanden er derfor besluttet fjernet som et ledd i å prøve å bli kvitt sykdommen. Dette kan spare mange dyr for de lidelsene sykdommen medfører, og hindre videre smittespredning.

Nordfjella villreinområde er delt i to soner, og det er de omtrent 2000 dyrene i den nordlige sonen (sone 1) som skal fjernes. Mattilsynet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet laget en saneringsplan for uttak av villreinbestanden i sone 1.

Bakgrunnen for uttaket

Basert på erfaring fra Nord-Amerika om hvordan skrantesjuke sprer seg i mellom hjortedyr og i miljøet, er den faglige konklusjonen at bestanden i Nordfjella sone 1 må anses som smittet. Denne konklusjonen støttes også av de vitenskapelige rapportene fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM). https://vkm.no/

VKM poengterer at om man ikke bekjemper skrantesjuke effektivt og raskt, så vil sykdommen spre seg. Vi vil etter hvert se nedgang i bestanden og mange dyr som lider. Flere typer hjortedyr vil rammes og eksponeringen for mennesker og andre arter vil øke.

Villreinstammen i Nordfjella sone 1 er på grunn av geografien, menneskeskapte hindringer og flokkadferd en avgrensbar bestand. VKM vurderte uttak av hele villreinstammen i sone 1, med brakklegging og senere reetablering av villrein som det riktigste valget for å klare å utrydde sykdommen i området, og for å hindre smitte til andre villreinområder og til andre hjortedyr.

De involverte etatene (Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn og Norsk institutt for naturforskning) støtter VKM sin vurdering. Saneringsplanen baseres på VKM-rapporten.

Slik skal uttaket gjennomføres

Mattilsynet og Miljødirektoratet utarbeidet i juni 2017 Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella sone 1. Uttaket skal skje på tre måter: jakt, statlig felling og inndriving i gjerde.

Saneringsplanen beskriver også en brakkleggingsperiode på minst 5 år, samt reetablering med friske villrein så snart som mulig. Saneringsplanen vil revurderes løpende etter hvert som ny kunnskap kommer til. Dette er en adaptiv tilnærming som innebærer at ny kunnskap kan endre planen.

Hjemlet i bekjempelsesforskriften

Skrantesjuke (CWD) er en B-sjukdom i henhold til bekjempelsesforskriften § 2.3 Forskriften § 18 tredje ledd innebærer at Mattilsynet kan treffe de tiltak og gi de påbud de finner nødvendig for å begrense eller utrydde B-sjukdom, herunder avlivning.

I CWD-soneforskrift § 7 annet ledd vises det til at Mattilsynet kan gi påbud om avlivning for å hindre spredning av skrantesjuke med hjemmel i bekjempelsesforskriften. Matloven gir Mattilsynet både anledning til å fatte nødvendige vedtak (også forskrifter) for gjennomføring av bestemmelsene og til selv å gjennomføre tiltak.

Mattilsynet har derfor fastsatt en forskrift for å formalisere uttaket av villreinbestanden i Nordfjella sone 1 («Villrein i og fra Nordfjella sone 1 avlives»). Som det går frem av forskriften, bestemmer Mattilsynet hvordan uttaket skal skje.

Mer informasjon i saneringsplanen

Mattilsynet og Miljødirektoratet 2017. Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i sone 1.

Reetableringsplan for villreinbestanden

Mattilsynet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utarbeidet en mer konkret plan for reetablering av villreinbestanden i Nordfjella etter sanering.

I reetableringsplanen er det vurdert hvilke metoder som kan benyttes og hvilke områder rein kan hentes fra for å etablere en frisk bestand. Planen konkluderer med at en reetablering med villrein fra Nordfjella sone 2 er det foretrukne alternativet per nå.

Last ned rapport: Reetableringsplan for villreinbestanden i Nordfjella sone 1

Logg for statlig uttak av villrein i Nordfjella

Loggen viser nøkkeltall for feltarbeidet i forbindelse med statlig uttak av villrein i Nordfjella sone 1. Dataene er logget fra oppstarten 7. november og oppdateres daglig av Statens naturoppsyn. Av tekniske årsaker vil opplysningene være tilgjengelige 3 timer etter at de er loggført.

Velg kolonner
DatoAntall dager 3Dager med feltaktivitet4Antall SNO-pers på basen5Antall pers på felling 6Antall pers på temm-ingAntall pers på inndrivingTOT antall dagsverkAntall felt kalv10Antall felt simle11Antall felt bukk12Sum antall felte Antall skudd brukt v fellingAntall skade-skutt15Antall rein funnet døde16Antall annet hjorte-vilt feltTotalt antall dyr tatt utAntall km med skuterVær og føre-forhold20Dager med heli-flyving21Antall timer fløyet heliDager med småfly23Antall timer fløyet småflyFormål med flyvingKommentar
Sum1188351664700115928567743713991921243114434954555219,7200
07.nov114100014388192100019021600Utfrakt av dyr og personellBesøk av Prestrud, Knutsen, Fremstad. Pressebriefing mv. En kalv med fotråte.
08.nov1131000130257130007031600Utfrakt av dyr og personellSimle blind på et øye.
09.nov101200012000000000040000
10.nov11210001223813170001354316,400Utfrakt av dyr og personell4 hjort observert fra helikopter ved Nesedalen.
11.nov11102001201236000313040000intet spesielt å anmerke
12.nov11210001203478000728031300Utfrakt av dyr og personellIntet spesielt å anmerke, annet en at skuterføret begynner å sette seg og bli akseptabelt.
13.nov112100012036914000912431300Utfrakt av dyr og personellIntet spesielt å bemerke. 3 elg observert fra helikopter i skogbandet ved Myrsete.
14.nov11840012555000530430000Dårlig vær, prøvetaking foretatt
15.nov1166001200111000136030000Hentet ut felte dyr. Prøvetaking foretatt.
16.nov11560011001120001178310,900Utfrakt av dyr (2)Hentet ut felte dyr. Prøvetaking foretatt.
1 Fellingsleder fører logg daglig løpende
3 Sett 1 for hver dag løpende, uavhengig av aktivitet. Dager som er planlagt uten uttak settes blanke (jul, påske)
4 Sett 1 alle dager med feltvirksomhet
5 Antall som ikke er i felt denne dagen. Arbeid på feltstasjonen eller mottaket er ikke feltarb
6 Dagsverk ute på felling
10 Opp til ett års alder
11 Over ett år
12 Over ett år
15 Påskutt, truffet og ikke felt samme dag
16 Disse skal særlig merkes i felt og følges opp mhp dødsårsak
20 1-Gode 2-Brukbare 3-Krevende 4-Umulige
21 Sett 1 for hver dag med helikopter-flyving
23 Sett 1 for hver dag med bruk av småfly

Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella

Nordfjella villreinområde er delt i to soner, og det er de omtrent 2000 dyrene i den nordlige sonen (sone 1) som skal fjernes. Mattilsynet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet laget en saneringsplan for uttak av villreinbestanden i sone 1.

Reetableringsplan for villreinbestanden i Nordfjella sone 1

Mattilsynet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet laget en plan som beskriver mulig reetablering av villreinbestanden i Nordfjella sone 1.

Statlig felling av villrein i Nordfjella

Pressebilder fra den statlige fellingen av villrein i Nordfjella kan lastes ned fra Flickr. Krediteres etter anvisning på hvert enkelt bilde.