Hopp til innhold

Viltpåkjørsler

Slik kan du unngå viltpåkjørsler

Flere tusen hjortevilt blir påkjørt hvert år. Ta fareskiltene på alvor, avpass farten og vær ekstra oppmerksom vinterstid. 

Kolle og kalv krysser vei. Foto © Egill J. Danielsen

En årvåken sjåfør kan bidra til å unngå smell når hjortevilt krysser veien. Foto © Egill J. Danielsen

Grupper av dyr

Hjortevilt holder ofte sammen i små flokker om vinteren. Ser du ett dyr krysse veien, er det derfor mulig at det kommer flere. Da er det viktig at du ikke blir så fokusert på den ene dyret du har unngått, at du i stedet treffer den neste.

Flere dyr blir påkjørt om vinteren

Forskning viser at flere dyr påkjøres om vinteren. Spesielt ser snømengden ut til å påvirke antall ulykker. Når det er mye snø, trekker dyr ned mot dalbunnen der snødybden ofte er mindre. Der det er lettere å ta seg frem uten for mye energibruk. Og her ligger som regel de trafikkerte veiene.

Statistikken viser også en tendens til at flere påkjørsler når det er kaldt. Man antar at årsaken til dette er at dyrene beveger seg mer når det er kaldt. Hva som er årsaken til dette vet man ikke sikkert.

Påkjørsler i trafikken utgjør den største gruppen fallvilt og utgjør en betydelig samfunnskostnad. (Foto: Egill J. Danielsen)

Påkjørsler i trafikken utgjør den største gruppen fallvilt og utgjør en betydelig samfunnskostnad. (Foto: Egill J. Danielsen)

Fareskilt

Der det er fareskilt, er det kjente dyretråkk og dermed høyere sannsynlighet for at dyr kan komme. Husk å lese underskiltet på fareskiltet også da det forteller deg over hvor lang strekning faren gjelder. Faren er nemlig ikke bare akkurat der hvor fareskiltet står.

Viltet kan opptre uforutsigbart

Høye brøytekanter kan føre til uventet oppførsel fra dyrene, som kan hoppe over brøytekanten og ut i veien for så å bli skremt av bilen.

Da kan den finne på å løpe bortetter veien, i stedet for å klatre over brøytekanten på den andre siden. Brems ned til lav hastighet og la dyret finne et egnet sted for å komme seg ut av veibanen. Den kan gjøre raske retningsendringer i en slik situasjon, så vær oppmerksom.

Økt hastighet gir flere ulykker

Årlig blir omkring 6 000 hjortedyr  skadet eller drept i sammenstøt med motorkjøretøyer på norske veier og baner. Sammenstøtene medfører store samfunnsøkonomiske kostnader grunnet skade på materiell og personer, i tillegg også store lidelser for dyrene.

Antallet viltpåkjørsler øker, og høyere hastighet på veiene er en medvirkende årsak. Kjører du i 70 kilometer i timen i stedet for 80, minsker risikoen for ulykker med 50 prosent, viser tall fra Transportøkonomisk institutt.

Vær oppmerksom ved grålysning og solnedgang

De fleste ulykkene skjer i nærheten av skog og vassdrag. Risikoen er størst de to-tre timene før solnedgang og de to-tre første timene etter soloppgang. Det er viktig å være oppmerksom på skilting lags veien.

 

Plikter ved viltpåkjørsler

Vegtrafikkloven § 12. Plikter ved trafikkuhell

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Dyrevelferdsloven § 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Når ulykken er ute

  • Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  • Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.
  • Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr.
  • Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.
Viltpåkjørsler koster samfunnet store beløp hvert år. Derfor er det et høyt prioritert mål å redusere omfanget av slike ulykker. (Foto: Johan Trygve Solheim)

Viltpåkjørsler koster samfunnet store beløp hvert år. Derfor er det et høyt prioritert mål å redusere omfanget av slike ulykker. Foto: Johan Trygve Solheim.

Aktuelle publikasjoner

10 tips for å unngå påkjørsel: