Hopp til innhold

Hjorteviltregisteret

Kontakt

Naturdata as driver Hjorteviltregisteret på oppdrag fra Miljødirektoratet. Ta kontakt med vår support om du har kommentarer, innspill eller trenger hjelp.

Epost: support@naturdata.no

Tlf. 74 33 53 10

Hva er Hjorteviltregisteret?

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database ivaretar data fra jakt på hjortevilt, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.

I Hjorteviltregisteret kan du blant annet se statistikk over:

 • felte dyr
 • sette dyr
 • slaktevekter
 • aldersfordelinger
 • rekrutteringsrater
 • hvor og når dyr ble påkjørt av bil og tog

Jakt

Valdansvarlig representant skal etter endt jaktsesong rapportere alle felte dyr til kommunen eller villreinnemda. Opplysningene lagres i Hjorteviltregisteret. Jegerne, kommunen eller villreinnemda kan også legge inn andre data om hjortevilt felt under jakt.

 

 

 

Det meste av informasjonen i Hjorteviltregisteret er tilgjengelig for offentligheten, og den presenteres i ulike former. Du finner data fra jaktfelt til nasjonalt nivå, og for en rekke år tilbake. Dette er nyttig informasjon for jaktrettshavere og offentlige myndigheter når bestandsutviklingen skal vurderes.

Hjorteviltregisteret er et arbeidsverktøy for kommunen. Kommunene er ved lov pålagt enkelte oppgaver i Hjorteviltregisteret.

Fallvilt

Alle dyr som dør utenom ordinær jakt kalles fallvilt. De kan registreres i Hjorteviltregisteret. Det omfatter fallvilt av hjortevilt og et utvalg av andre arter. Hjortevilt som dør utenom jakt er ofte påkjørt av bil eller tog.

Å registrere dyr som er påkjørt i trafikken er viktig for å kunne vurdere hvilke veistrekninger som trenger sikringstiltak. Langt fra alt hjortevilt som blir påkjørt dør. Å registrere påkjørsler hvor dyret overlever er like viktig som å registrere døde individer. Elg overlever flere ulykker enn mindre dyr som rådyr, og den utgjør en større fare for trafikanter enn det mindre dyr gjør.

Fallvilt i Hjorteviltregisteret

Veiledning: Slik finner du data i Hjorteviltregisteret

Fallvilt er dyr som dør, eller blir skadet og må avlives av andre årsaker enn under ordinær jakt. Hovedårsaken til fallvilthendelser er påkjørsler av bil eller tog, men fellinger av skadedyr, sykdomsårsaker og ulovlig felling kommer også inn under begrepet fallvilt.Kommunen har ansvar for at alle  viltpåkjørsler registreres i Hjorteviltregisteret

De artene som blir registrert i Hjorteviltregisteret under fallvilt er følgende: elg, hjort, rådyr, villrein, bever, oter, hønsehauk, konge- og havørn, villsvin, moskus, bever, grevling, rev og mårhund.

Ofte dramatisk

Kartet viser antall rapporterte påkjørsler av motorkjøretøy på elg og hjort i landets kommuner i 2012. (Alle illustrasjoner: Hjorteviltregisteret.no)

Kartet viser antall rapporterte påkjørsler av motorkjøretøy på elg og hjort i landets kommuner i 2012. (Alle illustrasjoner: Hjorteviltregisteret.no)

Fallvilthendelser er noe som opptar og berører mange. Mange av fallviltulykker vi hører om er viltets møte med motorkjøretøy eller tog. Noen av disse ulykkene kan være svært dramatiske for de som opplever det. Mange vilt må bøte med livet og av og til omkommer også mennesker. De materielle skadene er store og betydelige samfunnsøkonomiske kostnader er direkte følger av dette.

Mange aktører i Norge jobber iherdig for å utvikle gode tiltak som kan forebygge og hindre ulykker. For å sette i gang tiltakene der det er størst behov, er det viktig med god statistikk som viser hvor de fleste påkjørsler skjer. Det å ha gode data før og etter tiltak er satt i verk, gir en god forklaring på om tiltak har hatt effekt eller ikke.

Hjorteviltregisteret er tilrettelagt for å legge inn fallviltdata og for å hente ut de data som til en hver tid er lagt inn. For jaktåret 2012-2013 rapporterte 372 kommuner fallvilt til SSB via Hjorteviltregisteret.

Alle påkjørsler skal registreres

Alle ulykker som skjer med motorkjøretøy og tog skal registreres, selv om utgangen ikke har vært dødelig for dyret. Dette gjøres for å få en best mulig oversikt over hvor påkjørsler skjer. I tillegg til dette er opplysninger om klokkeslett, dato, vær- og føreforhold viktige. Fullstendige og gode registreringer er svært viktige for å få et godt bilde av problematikken og for å kunne igangsette forebyggende tiltak.

Hvem legger inn fallviltdata, og hva skal legges inn?

Kommunen har ansvaret for at registreringene blir lagt inn i Hjorteviltregisteret. Det er også mulig å la ettersøkspersonell få denne tilgangen slik at de fortløpende kan legge inn hendelser etter utført arbeid i felt. Kommunene skal ved jaktårets slutt 31. mars rapportere til Statistisk sentralbyrå (SSB). De ivaretar den offisielle statistikken over bekreftet døde dyr.

For å få et fortløpende godt bilde på fallvilthendelser anbefaler vi at data legges inn hver måned. For at ettersøkspersonell skal kunne foreta de nødvendige observasjonene av det som etterspørres i Hjorteviltregisteret kan et eget fallviltskjema skrives ut og leveres de som skal ut på stedet hvor ulykken har skjedd.

Hvor kan du finne statistikk?

Hvert år legges det inn omtrent ti tusen enkelthendelser på fallvilt av kommuner eller ettersøkspersonell. Alle disse hendelsene ligger tilgjengelig i Hjorteviltregisteret under fanen Fallvilt. Data som er lagt inn i Hjorteviltregisteret er tilgjengelig for alle. Det er altså ikke nødvendig med brukertilgang og passord for å se innlagte data.

Bildet viser startsiden til www.hjorteviltregisteret.no, øverst på siden ligger de ulike mulighetene for å se ønsket tallmateriale.

Bildet viser startsiden til www.hjorteviltregisteret.no, øverst på siden ligger de ulike mulighetene for å se ønsket tallmateriale.

Her kan alle se på data og gjøre de valg de selv ønsker. Fallvilthendelsene kan sees i kart og fås ut i exceloppsett. Systemet vil også kunne gi deg rapporter og grafer om fallvilt fordelt på time i døgnet, fallvilt fordelt på måned i året, fallvilt år for år og fallvilt fordelt på veg.

Hvordan finne de data du ønsker?

I de øverste fanene i Hjorteviltregisteret ligger mulighetene for å se ulike typer data. Fanene er delt inn i de typer dyr det blir lagt inn data på i Hjorteviltregisteret (elg, hjort, rådyr, villrein og bever).

Skjermbildet viser de to mulighetene under fallviltfanen

Skjermbildet viser de to mulighetene under fallviltfanen

Fallvilt er en egen fane med de data som er lagt inn av slike hendelser. Rovdyrfanen gir informasjon om observasjoner av rovdyr under hjorteviltjakt. Oversikt over dyr som dør av andre årsaker enn jakt finner man under fanen fallvilt. Du trenger ikke brukernavn eller passord for å se på eller laste ned data.

Ved å gå via fanen “Fallvilt” gir det deg to muligheter.  Den første muligheten er å velge “utskrift av feltskjema” til bruk ved rapportering av en fallvilthendelse. Vi anbefaler kommunene å dele ut slike til sitt fallviltpersonale. Dette sikrer en enhetlig rapportering. Ved å velge “se fallvilthendelser i kart” kan du se fallvilthendelser i Hjorteviltregisteret.

Slik ser kartvisningen ut før du har lagt inn dine ønskelige søk. Den grå boksen gir deg informasjon om hvordan kartet kan brukes.

Slik ser kartvisningen ut før du har lagt inn dine ønskelige søk. Den grå boksen gir deg informasjon om hvordan kartet kan brukes.

Tilpasset søk

I kartvisningen finnes ulike søkefunksjoner for å spesifisere søket. Det ligger en stor mengde data inne i systemet og søket må begrenses for å få ønsket valg frem i kartet. Søket gjøres ut fra følgende kriterier:

 • Tidsperiode
 • Område
 • Art
 • Kjønn
 • Alder
 • Årsak
 • Utfall

Ved valg av tidsperiode er det viktig å huske på at rapporteringsfristen til SSB for kommunene er 1. mai og at fullstendig datagrunnlag for jaktåret kan ventes først etter denne dato. Noen kommuner legger inn data fortløpende, men ikke alle.

Området kan defineres til et eller flere fylker, enkeltkommune eller flere kommuner sammen. Det kan bestå av et fylke og kommuner fra andre fylker. Prøv deg frem!

Videre kan søket skille på kjønn- og alderskategorier: Ved valg av årsak kan søket kategoriseres for å gjelde kun enkeltkategorier som for eksempel, påkjørt av motorkjøretøy eller tog, sykdom, nødverge, felt som skadedyr eller for all fallvilt. Også her er det bare å prøve seg frem med ulike kombinasjoner.

Kartbildet zoomer inn til ditt ønskede område. Karthjelpemidler til venstre i kartbildet og tegnforklaring til høyre.

Kartbildet zoomer inn til ditt ønskede område. Karthjelpemidler til venstre i kartbildet og tegnforklaring til høyre.

Også skadde dyr

I Hjorteviltregisteret registreres også dyr som ikke er drept, blant annet med tanke på kartlegging av ulykkesutsatte strekninger på veg og bane, samt for å kunne evaluere om tiltak for å redusere påkjørsler fungerer som tenkt. I kriteriet utfall er det mulig å kategorisere hvilke type hendelser du ønsker å se på.

Når du nå har gjort disse valgene vil dataene som er lagt inn for dette søket komme opp for valgt område i kartet.

I venstre del av kartet ligger verktøyknapper for å manøvrere i kartet, for å få opp hele norgeskartet igjen og for å lagre kartet som et bilde. I høyre del ligger tegnforklaring til kartet. I tillegg til å se kartet har du også muligheten til å få frem rapporter og grafer basert på ditt søk.

Rapportene og grafene kan hentes ut for tid på døgnet, måned i året, år for år, og fordelt på veiidentitet.

Nederst i kartbildet kan ulike rapporter hentes ut.

Nederst i kartbildet kan ulike rapporter hentes ut.

Hjorteviltregisteret eies av Miljødirektoratet. Hjorteviltregisteret er et nasjonalt register for innsamling av hjorteviltdata. Alle data som er lagt inn i Hjorteviltregisteret inneholder offentlig innsamlet data basert på observasjoner gjort av jegere og ettersøkspersonell.

Naturdata AS drifter og videreutvikler registeret på oppdrag fra Miljødirektoratet.  Naturdata AS betjener også gratis support- og veiledningstjeneste for Hjorteviltregisteret.

Supporttjenesten kan kontaktes på telefon 74 33 53 10, eller epost support@naturdata.no