Hopp til innhold

Viltfond og fellingsavgifter

Kommunale og fylkeskommunale viltfond

Alle kommuner som har åpnet for jakt på elg og/eller hjort skal etablere et kommunalt viltfond. Inntektene til kommunale viltfond er den offentlige fellingsavgiften for elg og hjort og fondets årlige avkastning.

Inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt og fallvilt av hjortevilt og bever samt hjortevilt og bever som felles som skadedyr (tillatelse gitt i medhold av naturmangfoldloven § 18) regnes også som inntekter til det kommunale viltfondet.

Fylkeskommunale viltfond får sin inntekt gjennom overføringer fra det statlige viltfondet og via fondets årlige avkastning. Eventuelle kommunale og fylkeskommunales avsetninger og andre midler kan også regnes som inntekter til disse viltfondene.

I forskriften om kommunale og fylkeskommunale viltfond finner vi retningslinjer for hva viltfondsmidler kan og ikke kan brukes til.

 

Viltfondsmidler kan brukes til:

  • Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering med mer i kommunen og nabokommuner. Dette skal skje gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen.
  • Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.
    Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Viltfondsmidler kan ikke brukes til:

  • Kommunal og fylkeskommunal administrasjon av viltforvaltningen (faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelser, reiser mv.).
  • Å erstatte skader voldt av vilt.
  • Skuddpremier.

Fellingsavgift

Fellingsavgiften for elg og hjort fastsettes av den enkelte kommunen innenfor rammene som er bestemt i statsbudsjettet av Stortinget.

For vald som omfatter flere kommuner, skal inntektene fra fellingsavgiften årlig fordeles mellom kommunene i samme forhold som fordelingen av tellende areal for vedkommende art.

Fellingsavgiften for villrein betales til det Statlige viltfondet, og stilles til disposisjon som tiltaksmidler for villreinområdene påfølgende år. Det er fylkesmennene som administrerer tiltaksmidlene for villrein.

 

Fellingsavgiften for villrein betales til det Statlige viltfondet, og stilles til disposisjon som tiltaksmidler for villreinområdene påfølgende år. Det er fylkesmennene som administrerer tiltaksmidlene for villrein.