Hopp til innhold

Publikasjoner og presentasjoner

Her finner du publikasjoner, rapporter og foredrag som omhandler skrantesjuke (CWD).

Skrantesjuke – Årlige statusrapporter fra Mattilsynet og Miljødirektoratet

Her finner du årlige statusrapporter om arbeidet som er utført, og hvilke tiltak som er planlagt. Vær derfor oppmerksom på at det kan være elementer i eldre rapporter som ikke samsvarer helt med gjeldende regelverk eller status.

Last ned rapporten Skrantesjuke – Statusrapport CWD for 2017 og veien videre

Last ned rapporten Skrantesjuke – Statusrapport for 2018

Last ned rapporten Skrantesjuke – Statusrapport for 2019

Kartlegging av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD)

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet overvåker på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet forekomsten av skrantesjuke (CWD – chronic wasting disease) i Norge. Arbeidet er oppsummert i følgende rapporter:

Last ned rapporten Kartlegging av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) i 2016 og 2017

Last ned rapporten Kartlegging av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) 2016-2018

Last ned rapporten Kartlegging av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) 2016-2019

Skrantesyke – en kunnskapsoversikt

Rapporten er utarbeidet for å gi god og lett tilgjengelig informasjon om skrantesyke (Chronic Wasting Disease) på norsk. Forfatteren, Professor Atle Mysterud ved Universitetet i Oslo, var også deltaker i ekspertgruppen som sto bak rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Skrantesyke er en svært alvorlig dyresykdom som krever drastiske tiltak for å holdes under kontroll, og om mulig også utryddes. Last ned rapporten på Miljødirektoratets nettsider

 

Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella sone 1

Skrantesjuke, Chronic Wasting Disease (CWD), er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Sykdommen er dødelig og vil ikke forsvinne av seg selv. I Europa er vanlig skrantesjuke kun funnet hos villrein i Nordfjella villreinområde. Hele bestanden er derfor besluttet fjernet som et ledd i å prøve å bli kvitt sykdommen. Dette kan spare mange dyr for de lidelsene sykdommen medfører, og hindre videre smittespredning.

Nordfjella villreinområde er delt i to soner, og det er de omtrent 2000 dyrene i den nordlige sonen (sone 1) som skal fjernes. Mattilsynet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet laget en saneringsplan for uttak av villreinbestanden i sone 1.

Last ned rapporten: Mattilsynet og Miljødirektoratet 2017. Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i sone 1.

Reetablering av villreinbestanden i Nordfjella sone 1

Det er besluttet at villreinbestanden i Nordfjella sone 1 skal saneres. Deretter må området brakklegges i flere år før friske dyr kan føres inn og reetablere en villreinbestand i området. Miljødirektoratet og Mattilsynet har utarbeidet en nærmere plan for hvordan reetableringen kan skje.

Last ned rapporten: Reetableringsplan for villreinbestanden i Nordfjella sone 1

 

Innsamling av skrantesjukeprøver fra jakt

I denne presentasjonen finner du informasjon om:

  • Kartleggingsområder for jakt 2020
  • Hva som skal samles i de ulike områdene
  • Hvordan man tar hjerneprøve
  • Innlevering, oppbevaring og forsendelse av prøver
  • Merking av prøver
  • Registrering av prøver i appen Sett og skutt og på hjorteviltregisteret.no
  • Slik finner du svar på prøvene i hjorteviltregisteret.no

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (tidligere Vitenskapskomiteen for mattrygghet) har på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet utarbeidet risikovurderinger på skrantesjuke

Norsk oversettelse av kapittel 4 og 5 i VKM (2018) Factors that can contribute to spread of CWD –an update on the situation in Nordfjella, Norway

VKM. (2018) Factors that can contribute to spread of CWD – an update om the situation in Nordfjella, Norway. ISBN: 978-82-8259-316-8, Oslo, Norway 

VKM. (2017) CWD – update statement, ISBN: 978-82-8259-283-3, Oslo, Norway.

VKM. (2017) CWD in Norway – a state of emergency for the future of cervids (Phase II). Opinion of the panel on Biological Hazards, ISBN: 978-82-8259-266-6, Oslo, Norway.

VKM. (2016). CWD in Norway. Opinion of the Panel on biological hazards, ISBN: 978-82-8259-216-1, Oslo, Norway.

Bestillingsbrev fra Mattilsynet og Miljødirektoratet

 

EFSA vurderer risikoen for spredning av skrantesjuke til EU-land

Chronic wasting disease (CWD) in cervids (EFSA-rapport 18.01.17) 

 

Overvåkingsprogrammet for CWD

Veterinærinstituttet tar rutinemessig ut hjerneprøve hos hjortedyr som er eldre enn 18 måneder som ledd i overvakingsprogrammet for CWD.

Alle årsrapporter er samlet på Veterinærinstituttets nettsider. 

 

 

Alliance for Public Wildlife
The Challenge of CWD: Insidious and Dire. Only immediate action will avoid catastrophic outcomes  (2017)

Bestandsreduksjon og håndtering av skrantesjuke

Lokale informasjonsmøter og seminar for kommunal hjorteviltforvaltning i og rundt Nordfjella ble arrangert 3. og 4.april 2019. Møtene handlet om salteplasser, bestandsreduksjon og videre håndtering av skrantesjuke. Presentasjonene finner du her:

Bjørnar Ytrehus, Norsk institutt for naturforskning – Forhold som fortsatt kan bidra til spredning av skrantesjuke inn og ut fra Nordfjella-området

Erling Solberg, Norsk institutt for naturforskning – Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjellaregionen

André Høva, Mattilsynet – Tiltak på salteplasser i Nordfjella 2017-18

Torodd Urnes, Mattilsynet – Saltsteinsplassane i Nordfjella

Kristin Ruud Alvseike, Mattilsynet og Erik Lund, Miljødirektoratet – Skrantesjuke (CWD) – status

Torkil Dokk, Hol kommune – Bestandsutvikling i Hallingdal – Hol

Jon Lilleslett, Nordfjella Sankelag – Kva utfordringar får me?

Knut Fredrik Øi, viltforvaltar Årdal, Lærdal og Aurland – Korleis få til bestandsreduksjon?

Harald Skjerdal, sekretær i Villreinutvalet for Nordfjella – Ny bestandsplan for Nordfjella

 

 

Oppsummerer dagens kunnskap

Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen og Nordfjella villreinutvalg arrangerte lokale informasjonsmøter for publikum og forvaltning om skrantesjuke 18. og 19. januar 2017. Presentasjonene finner du her:

Sylvie Benestad, Veterinærinstituttet – Skrantesyke: Sykdommen, diagnostikk og forskning.

Bjørnar Ytrehus, Norsk institutt for naturforskning (NINA) – Skrantesjuke – hva som kan skje og hva vi kan gjøre.

Atle Mysterud, Universitet i Oslo – Hjorten nær Nordfjella – merking og kunnskap om trekkmønster.

Julie E. Grimstad, Mattilsynet – Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease/CWD) på hjortevilt.

 

Bekjempelse av CWD i Norge – hvilke strategier er best?

I november 2016 arrangerte NMBU, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Forskningsrådet seminar om håndteringen av hjortedyrsykdommen skrantesjuke (CWD).

Foredragene finner du her: CWD in Norway – Management and Control

Mike Miller: Chronic wasting disease: Lessons learned from the first five (or more) decades.


Erling Solberg: Wild cervids in Norway, a nation-wide perspective


Morten Tryland: Chronic wasting disease and reindeer herding


Richard Davis: Chronic wasting disease prevention in Manitoba, Canada


Sylvie L. Benestad: Update on the Norwegian CWD situation


Olav Strand: Population history and habitat use in the Nordfjella wild reindeer area


Kristin R. Alvseike: Chronic wasting disease in Norway – surveillance, management and challenges


Trent Bollinger: CWD in Saskatchewan, Canada: past present and future