Hopp til innhold

Sett elg og sett hjort

Jegernes observasjoner er et av de viktigste bidragene til overvåkning og forvaltning av hjortevilt.
Innsamling og systematisering av jegerobservasjoner skjer på Hjorteviltregisteret.no, eller på appen Sett og skutt.
Det er også mulig å sende papirskjema med sett-data til kommunen. Kommunen har ansvaret for at observasjonene kommer inn i Hjorteviltregisteret.

Viktige datoer

14 dager etter endt jakttid: Jaktleder/valdansvarlig skal rapportere sett elg og sett hjort til kommunen

30 dager etter endt jakttid: Kommunen skal registrere sett elg og sett hjort i Hjorteviltregisteret

Jegernes viktige bidrag

Jegernes observasjoner er et av de viktigste bidragene til overvåkning og forvaltning av hjorteviltet. Målrettet hjorteviltforvaltning krever innsamling av fortløpende informasjon om bestandstetthet og -struktur i kombinasjon med effektiv høsting. I Norge er det jegerne som utfører disse oppgavene for elg og hjort.

Hvert år felles det 70–80 000 hjort og elg under jakta og samtidig samles det inn data på antall observerte dyr og deres fordeling i kjønns- og alderskategorier. Disse observasjonene, kalt sett hjort og sett elg, benyttes til å lage ulike bestandstall (indekser). Disse forteller oss noe om tettheten av dyr, kalveproduksjon med mer. Indeksene benyttes som beslutningsgrunnlag i den lokale viltforvaltningen.

Registrering av sett elg og sett hjort

Innsamling og systematisering av jegerobservasjoner skjer enten elektronisk via www.hjorteviltregisteret.no, eller på appen Sett og skutt. Alternativt kan papirskjema sendes til kommunen.

Sett hjort- og sett elg-skjema føres på jaktfeltnivå, og det er jaktleder som har ansvar for å registrere data eller delegere dette ansvaret til andre. Målet er å registrere antall hjort og elg som observeres og felles under jakta, fordelt på alder og kjønn. Rapporteringen av sett elg og sett hjort bør skje fortløpende under jakt, og senest 14 dager etter siste jaktdag.

Hva med villrein og rådyr?

For rådyr og villrein samles det ikke inn jegerobservasjoner på lik linje som for elg og hjort. Villrein og rådyr har annen adferd, andre biologiske forutsetninger, samt at jakta er organisert annerledes. Innsamling og bruk av jegerobservasjoner er imidlertid forsøkt gjennomført på rådyr i noen små avgrensa områder, men synes ikke å være gjennomførbart som en generell metode.

Hvordan registrere sett hjort-skjema ved solojakt?

Dersom jakta ikke er organisert i jaktlag, men flere jakter alene på samme jaktfelt – såkalt enkeltmannsjakt – kan hver enkelt registrere sett elg og sett hjort i Hjorteviltregisteret eller i appen Sett og skutt. Det er altså mulig å registrere flere skjema på samme jaktfelt og for samme dato. Registeringene slås sammen før det lages indekser av disse som kan hentes ut i Hjorteviltregisteret.

Slik skal du telle og føre sett elg og sett hjort – sjekkliste

Kommunen registrerer observasjonene i Hjorteviltregisteret

Det er den enkelte kommune som har ansvaret for at observasjonene kommer inn i Hjorteviltregisteret. Når jaktleder leverer disse via Hjorteviltregisteret registreres dataene automatisk, og kommunen skal se over og godkjenne dem. Dette letter kommunens arbeid. Papirskjema må kommunen selv legge inn.

Kommunen skal godkjenne eller registrere sett elg og sett hjort i Hjorteviltregisteret, jamfør hjorteviltforskriften § 33 om bruk av Hjorteviltregisteret. Dette bør gjøres senest 14 dager etter endt jakt.

Hva forteller sett elg og sett hjort oss?

Sett elg- og sett hjort-registeringene gir oss ulike indekser som forteller noe om utviklingen i en bestand. De vanligste bestandsindeksene er:

  • Tetthet: sett elg/hjort per jegerdagsverk eller jegertime. I en overgangsperiode bør felt elg/hjort per jegerdag benyttes.
  • Kjønnssammensetning: sett hunn per hann (dyr over ett år).
  • Rekrutteringsrater: sett kalv per hunn. For elg brukes også indeksene sett kalv per kalvku (tvillingrate) og andel kyr med kalv.
  • Alderssammensetning: sett spissbukk per bukk (kun hjort).

Når man studerer disse bestandsindeksene bør man se på utviklingen over tid. For eksempel sier ikke sett elg per jegerdagsverk noe om hvor mange elger som faktisk finnes, men vi kan si om tettheten øker eller synker med årene.

Se utviklingen for din lokale bestand

I Hjorteviltregisteret kan du se utviklingen i for eksempel sett hjort per jegerdagsverk over en femårsperiode for jaktfelt, vald, kommune eller fylke.

Sett elg og sett hjort registreres på jaktfeltnivå, og gir derfor lite detaljert data for de ulike bestandsindeksene. Ved å se på data som omfatter et større område får en et mer presist bilde på bestandsutviklingen.

Sett og skutt

I Hjorteviltregisteret eller på appen Sett og skutt kan data registreres fortløpende etter endt jaktdag. Foreløpig er appen kun tilgjengelig for Android-telefoner, men en app for IOS (iPhone) lanseres i løpet av høsten. Data kan registreres fortløpende under jakt eller etter endt jaktdag. Dette gir en fin mulighet til å følge med på hva som observeres og felles underveis i jakta for ditt område og din kommune. Kort sagt gjør verktøyet det enklere å være jeger, samtidig som kommunene spares for mye punching av data.

 

Hvordan registrere sett og skutt på nett?

Jaktleder har ansvaret for å registrere skjema på www.hjorteviltregisteret.no, eller på appen Sett og skutt, men kan delegere det til andre på jaktlaget om det er ønskelig. For å registrere data trenger man jegernummer og fødselsdato.

Slik bruker du sett og skutt (pdf)

Stor betydning for forvaltningen

De fleste elgjegere har registret dyr siden midten av 1980-tallet, og de siste årene har også stadig flere jaktlag med hjortejegere bidratt med rapportering fra sine observasjoner i skog og fjell. Dette har hatt stor betydning for hjorteviltforvaltningen i Norge, i og med at data fra sett elg, sett hjort og slaktevekter gir opplysninger om utviklingen i bestandsstørrelse, kjønnssammensetning, kalveproduksjon og kondisjon.