Hopp til innhold

Sett elg og sett hjort

Jegernes observasjoner er et av de viktigste bidragene til overvåkning og forvaltning av hjorteviltet.
Innsamling og systematisering av jegerobservasjoner skjer enten elektronisk via www.settogskutt.no, eller på papirskjema som sendes til kommunen. Den enkelte kommune har ansvaret for at observasjonene kommer inn i Hjorteviltregisteret.

Viktige datoer

14 dager etter endt jakttid: Jaktleder/valdansvarlig skal rapportere sett elg og sett hjort til kommunen

30 dager etter endt jakttid: Kommunen skal registrere sett elg og sett hjort i Hjorteviltregisteret

Jegernes viktige bidrag

Jegernes observasjoner er et av de viktigste bidragene til overvåkning og forvaltning av hjorteviltet. Målrettet hjorteviltforvaltning krever innsamling av fortløpende informasjon om bestandstetthet og -struktur i kombinasjon med effektiv høsting. I Norge er det jegerne som utfører disse oppgavene for elg og hjort.
Hvert år felles det 70–80 000 hjort og elg i jaktperioden og samtidig samles det inn data på antall observerte dyr og deres fordeling i kjønns- og alderskategorier. Disse observasjonene, kalt sett hjort- og sett elg-data, blir siden bearbeidet til relevante bestandstall (indekser). Disse indeksene benyttes som beslutningsgrunnlag i den lokale viltforvaltningen.

Registrering av sett elg og sett hjort

Innsamling og systematisering av jegerobservasjoner skjer enten elektronisk via www.settogskutt.no, eller på papirskjema som sendes til kommunen.
Sett hjort- og sett elg-skjema føres på jaktfeltsnivå, og det er jaktleder som har ansvar for å registrere data eller delegere dette ansvaret. Målet er å registrere antall hjort og elg som observeres og felles under jakta, fordelt på alder og kjønn. Rapporteringen av sett elg og sett hjort bør skje innen 14 dager etter siste jaktdag.

Hva med villrein og rådyr?

For rådyr og villrein samles det ikke inn jegerobservasjoner på lik linje som for elg og hjort. Villrein og rådyr har annen adferd, andre biologiske forutsetninger, samt at jakta er organisert annerledes. Innsamling og bruk av jegerobservasjoner er imidlertid forsøkt gjennomført på rådyr i noen små avgrensa områder, men synes ikke å være gjennomførbart som en generell metode.

Hvordan registrere sett hjort-skjema ved solojakt?

Sett hjort-skjema skal registreres på jaktfeltnivå. Det betyr at det hvert jaktfelt samlet skal registrere sett hjort skjema. Ved enkeltmannsjakt må dermed observasjonene summeres for hver dato for hvert jaktfelt før de kan registreres påsettogskutt.no.
For å lette arbeidet for solojegere har Naturdata, som administrere Hjorteviltregisteret, utarbeidet et Excel-skjema for solojakt. Hver enkelt jeger legger inn sine data i skjemaet. Summen legges inn i Sett og skutt av den ansvarlige for jaktfeltet for hver enkelt dato.

Slik skal du telle og føre sett elg og sett hjort – sjekkliste

Kommunen registrerer observasjonene i Hjorteviltregisteret

Det er den enkelte kommune som har ansvaret for at observasjonene kommer inn i Hjorteviltregisteret. Når jaktleder leverer via dette settogskutt.no kommer dataene automatisk inn i hjorteviltregisteret. Kommunen ser over og godkjenner dataene i Hjorteviltregisteret. Dette letter kommunens arbeid. Papirskjema må kommunen selv legge inn.

Kommunen bør registrere resultatet i Hjorteviltregisteret innen 30 dager, jamfør hjorteviltforskriften § 25 om rapportplikt.

Hva forteller sett elg og sett hjort oss?

Sett elg- og sett hjort-registeringene gir oss ulike indekser som forteller noe om utviklingen i en bestand. De vanligste bestandsindeksene er:

  • Tetthet: sett elg/hjort per jegerdagsverk eller jegertime.
  • Kjønnssammensetning: sett hunn per hann (dyr over ett år).
  • Rekrutteringsrater: sett kalv per hunn. For elg brukes også indeksene sett kalv per kalvku (tvillingrate) og andel kyr med kalv.
  • Alderssammensetning: sett spissbukk per bukk (kun hjort).

Når man studerer disse bestandsindeksene bør man se på utviklingen over tid. For eksempel sier ikke sett elg per jegerdagsverk noe om hvor mange elger som faktisk finnes, men vi kan si om tettheten øker eller synker med årene.

Se utviklingen for din lokale bestand

I Hjorteviltregisteret kan du se utviklingen i for eksempel sett hjort per jegerdagsverk over en femårsperiode for jaktfelt, vald, kommune eller fylke.

Sett elg og sett hjort registreres på jaktfeltnivå, og gir derfor lite detaljert data for de ulike bestandsindeksene. Ved å se på data som omfatter et større område får en et mer presist bilde på bestandsutviklingen.

Sett og skutt

Settogskutt.no er tilpasset både mobil, nettbrett og PC, og data kan registreres fortløpende etter endt jaktdag. Dette gir en fin mulighet til å følge med på hva som observeres og felles underveis i jakta for ditt område og din kommune. Kort sagt gjør verktøyet det enklere å være jeger, samtidig som kommunene spares for mye punching av data.

 

Hvordan registrere på settogskutt.no?

Jaktleder har ansvaret for å registrere skjema på www.settogskutt.no, men kan delegere det til andre på jaktlaget om det er ønskelig. For å registrere data trenger man jegernummer og fødselsdato.
Settogskutt.no er bygd opp med tre steg,

1. Registrere sett og skutt elg/sett og skutt hjort

2.Registrere slaktevekt

3. Gi beskjed ved jaktslutt, til valdansvarlig og kommunen

I 2013 var det 208 kommuner som helt eller delvis benyttet seg av dette under elgjakt, og 7711 slaktevekter ble lagt inn via settogskutt.no på elg. De samme tallene for hjort i 2012 var at 163 kommuner tok helt eller delvis i bruk settogskutt.no, og 3574 slaktevekter ble lagt inn.

Stor betydning for forvaltningen

De fleste elgjegere har registret dyr siden midten av 1980-tallet, og de siste årene har også stadig flere jaktlag med hjortejegere bidratt med rapportering fra sine observasjoner i skog og fjell. Dette har hatt stor betydning for hjorteviltforvaltningen i Norge, i og med at data fra sett elg, sett hjort og slaktevekter gir opplysninger om utviklingen i bestandsstørrelse, kjønnssammensetning, kalveproduksjon og kondisjon.