Hopp til innhold

Minsteareal, tellende areal, vald og bestandsplanområde

Definisjoner

Hva er et vald? Hvilke arealer kan godkjennes som en del av et vald? Hvor mange fellingstillatelser får valdet? Hvor stort må et vald eller et bestandsplanområde være for å få godkjent en bestandsplan i min kommune?

Tellende areal

Begrepene tellende areal og minsteareal er byggesteinene i den kommunale forvaltningen. Tellende areal er det arealet innenfor valdet som legges til grunn ved tildeling av fellingstillatelser. Det tellende arealet i et vald er summen av arealtyper som regelmessig benyttes av hjorteviltarten.

Disse arealtypene skal være egnet til å dekke artens grunnleggende behov for mat, skjul og områder for reproduksjon. Det er kommunen som godkjenner tellende areal for rådyr, elg og hjort, mens villreinnemnda godkjenner tellende areal for villrein.

For rådyr, elg og hjort regnes hovedsakelig skog og arealer av myr under skoggrensa som tellende areal. Med skog menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Også andre arealtyper av stor betydning for vedkommende art kan godkjennes som tellende areal for rådyr, elg og hjort. Dette kan for eksempel være deler av fulldyrka mark, vierområder eller liknende.

 

 

For villrein er hovedregelen at alt areal over skoggrensa er tellende areal. Også skogområder som brukes regelmessig av villrein kan regnes som tellende areal. Vann og isbre over 500 dekar skal ikke regnes med.

Areal som tidligere var brukt av hjortevilt, men som blir omdisponert slik at det ikke naturlig nyttes av vedkommende viltart – for eksempel areal brukt til hytteutbygging – skal trekkes fra det tellende arealet. Dette gjelder også områder som villreinen ikke lenger benytter fordi menneskelig påvirkning har redusert områdenes verdi vesentlig for villrein.

 

Minsteareal

Minsteareal benyttes av kommunen for å regulere antallet fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr. For at kommunen skal kunne tildele et vald én fellingstillatelse av en bestemt art, må det aktuelle valdet ha et tellende areal som minimum tilsvarer minstearealet for denne arten.

Tilsvarende betyr dette også at et område må ha et tellende areal som er minst like stort som minstearealet for å bli godkjent som vald. For elg, hjort og rådyr fastsettes minstearealet av kommunen gjennom forskrift.

 

 

Normalt er det ett minsteareal per kommune for hver art. Det kan imidlertid fastsettes forskjellige minsteareal i ulike deler av en kommune hvis det er vesentlig forskjell på beitegrunnlag, bestandstetthet eller skadepress. Ingen forskrifter er gjeldende før de er kunngjort i Lovdata, hvilket innebærer at enhver kan finne ut minstearealet for sin kommune ved å søke på Lovdata sine nettsider.

For villrein regnes minstearealet ut etter at villreinnemnda har vedtatt den årlige fellingskvoten. Minstearealet regnes ut ved å dele villreinområdets tellende areal med den fastsatte fellingskvoten. Dersom det er fastsatt egne fellingskvoter for ulike geografiske soner innen villreinområdet regnes det ut forskjellige minsteareal for disse sonene.

 

 

Vald

Et vald er den minste geografiske og juridiske enheten som kan tildeles fellingstillatelse fra kommunen eller villreinnemnda. Valdet kan inneholde andre arealtyper enn tellende areal, men det er altså kun størrelsen på det tellende arealet som ligger til grunn for tildeling av fellingstillatelser.

Innad i et vald kan jaktrettshaverne jakte på både tellende areal og annet areal, så lenge jakta foregår sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med offentlige bestemmelser. Et av kriteriene for at et vald skal bli offentlig godkjent er at det er sammenhengende og har en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt på vedkommende viltart eller viltarter.

 

Eiendommer der jaktrettshaveren ikke har stilt sin jaktrett til disposisjon, kan godtas innenfor valdets yttergrenser så lenge det ikke bryter med kriteriene nevnt ovenfor. En slik «innskutt» eiendom regnes ikke som en del av valdets areal, og det kan ikke utøves jakt der.

 

Bestandsplanområde

Et bestandsplanområde for elg og hjort er et forpliktende samarbeid om en bestandsplan mellom to eller flere ulike vald. For villrein er et bestandsplanområde ensbetydende med villreinområdet.

 

Bestandsplan

En bestandsplan er en flerårig plan som beskriver den årlige avskytingen av en hjorteviltart fordelt på kjønne og alder. En bestandsplan for elg eller hjort kan godkjennes av kommunen for et vald eller et bestandsplanområde som disponerer et tellende areal som minimum omfatter 20 ganger minstearealet i den eller de aktuelle kommunene. For elg og hjort kan kommunene godkjenne bestandsplaner for en planperiode på inntil 5 år.