Hopp til innhold

Elgjakt

Hvert år felles 30.-40.000 elg i Norge. Elgjakta er både en kild både til naturopplevelser, fellesskap og smakfullt kjøtt for jegere, samt inntekter for grunneiere. Elgjakt og opplevelser knyttet til elg og skog er også en viktig del av vår norske kulturarv,

Elgjakt i Norge

Elgen har vært i sterk utvikling i vårt land. Den norske elgstammen er i dag 30 ganger større enn for 50-60 år siden.

Økonomisk sett er den nå vår viktigste viltart, og det felles i underkant av 40 000 dyr per år her i landet. Førstehåndsverdi på felt elg på landsbasis er over kr 330 mill kroner, og tilsvarer 70 % av verdien for alt stort hjortevilt.

Elgen er således en viktig ressurs for både grunneiere og jegere. Elgjakt betyr opplevelse og smakfullt kjøtt for jegere, og inntekter for grunneiere. Elgjakt og opplevelser knyttet til elg og skog er også en viktig del av vår norske kulturarv, som vi med stolthet kan markedsføre internasjonalt. Dette vil tilføre ytterligere verdier til vårt miljø.

Elgjakt er rekreasjon, mosjon og matauk for over 60 000 mennesker i Norge. (Foto: Egill J. Danielsen)

Elgjakt er rekreasjon, mosjon og matauk for over 60 000 mennesker i Norge. Foto: Egill J. Danielsen.

Nye jegere må rekrutteres

Det er altså lange tradisjoner knyttet til elg og jakt i vårt land. Likevel går antall elgjegere her i landet nedover. Dette kan bli et problem på sikt, for med for få jegere vil det ikke bli mulig å ta ut det antall dyr hvert år som forvaltningen legger opp til.

Jakten på vårt største hjortevilt er lagarbeid. Elgen er stor og tung å håndtere. Foto: Egill J. Danielsen.

Allerede flere steder her i landet er elgtettheten såpass stor at den er i ferd med å nå en ”smertegrense”. Dette øker faren for flere viltpåkjørsler med bil og tog. Det fører også til økte problemer med nedbeiting av skog. I tillegg kan det føre til større problemer med sykdommer på dyra.

Studieforbundene arrangerer flere jegerprøvekurs årlig, og mange steder i landet er det tilrettelagt for opplæringsjakt med tanke på å rekruttere flere jegere til elgjakt.

Elgjakt - Statskog

Statskog har jaktfelt i de fleste av landets fylker med elgjakt (unntatt Finnmark).

I tillegg til ordinær elgjakt basert på jaktlag, søknad og trekning, tilbyr Statskog også enkeltmannsjakt og opplæringsjakt for ferske jegere.

Elgjakt i Finnmark

Etter Finnmarkslovens § 23 er elgjakt en rettighet for bosatte i Finnmark. Det er imidlertid åpnet for at jegere bosatt utenfor Finnmark kan delta på lokale jaktlag. Prisnivået på elgjakt hos FeFo er rimeligere enn hos Statskog og fjellstyrene.

Inatur

Inatur er Norges største markedsplass for jakt, fiske og hytter i norsk natur. Inatur Norge AS eies av Statskog SF, Norges fjellstyresamband, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund og Norske Lakseelv

Statskogs elgbørs

Hvordan går det med naboens elgjakt? Statskog gir nå alle og enhver mulighet til å følge elgjaktresultatet hos Statskog. Elgbørsen oppdateres løpende gjennom jakta.
Elgbørsen omfatter statsgrunn utenfor statsallmenning. Det er kvote på om lag 1 600 elg totalt på disse områdene som strekker seg fra Kvænangen i nord til Gjerstad i sør.

Gå til elgbørsen