Hopp til innhold

Skrantesjuke – forskrifter og regelverk

CWD-forskriften

Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)

CWD-forskriften gjelder for hele Norge, formålet er å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) mellom hjortedyr og til hjortedyr. 

For å hindre at skrantesjuke spres i Norge fastsatte Landbruks- og matdepartementet en endring av de nasjonale reglene 31.07.2017.

Det er innført forbud mot luktestoff, og begrensninger for fôring og bruk av saltslikkestein til hjortedyr. Det er heller ikke lov å flytte levende hjortedyr over fylkes- eller landegrenser, og Mattilsynet må varsles ved sykdom på hjortedyr. Det er også innført en skillelinje som skal hindre at sykdommen sprer seg videre nordover.

Utvider forbudet mot luktestoff

Tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke hos hjortevilt

Luktestoff laget av hjorteurin kan inneholde smitte. Det er forbudt å:

 

 

Soneforskriften

Forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD-sone)

I tillegg til CWD-forskriften er det opprettet en egen soneforskrift som gjelder rundt Nordfjella  og Selbu som skal begrense spredning av sykdommen. Reglene innenfor sonene er strengere enn i resten av landet.

Forskriftens formål er å begrense spredning av skrantesjuke hos hjortedyr i og fra soner rundt steder der sykdommen er påvist.

Kilde: Mattilsynet

Denne forskriften gjelder tiltak i følgende soner:

Nordfjella-sonen:

Selbu-sonen:

Sentrale deler av soneforskriften:

Forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner innenfor sonen

Ansamlinger av dyr gjør at sykdommen lettere spres mellom dyrene, og smittestoffer fra syke dyr vil forurense fôringsplassen. Derfor er det nå forbudt å legge ut fôr som tiltrekker seg hjortedyr i utmark og bruke saltslikkesteiner i sonen. Dette gjelder for alle dyr – også sau.

Unntak: Du kan legge ut slikkestein dersom den ikke er tilgjengelig for hjortedyr. Du kan også bruke slikkestein i en kort periode i forbindelse med for eksempel sanking, dersom du fjerner den umiddelbart etter bruk.

Forbudt å flytte hjortedyr ut av sonen

Skrantesjuke har en lang inkubasjonstid, og syke dyr viser ikke symptomer før etter lang tid. Sykdommen smitter lettest mellom dyr. Det er derfor viktig at potensielt syke dyr ikke flyttes og smitter dyr andre steder i landet. Det er nå forbudt å flytte levende hjortedyr ut av sonen.

Unntak: Forbudet gjelder ikke tamrein som krysser sonen i tråd med beitebruksregler, tilbakeføres eller som sendes til slakt.

Forbudt å flytte planter og lav til bruk som fôr ut av sonen

Skrantesjukesmitte kan overleve lenge i miljøet (jord, planter og andre organismer). Det er viktig at du ikke tar organisk materiale som skal brukes til fôr til hjortedyr fra sonen. Det er nå forbudt å flytte planter og lav til bruk som fôr ut av sonen.

Forbudt å flytte døde hjortedyr (skrotter, rester etter nedskjæring etc.) ut av sonen – gjelder også kalver

Skrantesjuke finnes også i skrotter av dyr som er smittet. Det er derfor viktig at døde hjortedyr ikke flyttes fra sonen. Det er nå forbudt å flytte hele eller deler av døde hjortedyr ut av sonen.

Unntak: Hvis dyret er testet og prøven er negativ, kan du flytte hele eller deler av dyret. Hjortedyr over 1 ½ år skal testes i Nordfjella- og Selbusonen. Villreinkalver fra Nordfjella vil også testes. Dersom du skal ta med slaktet ut av sonene må også hjortedyr under 1 ½ år testes for skrantesjuke jf. Soneforskriften.

Det er også unntak for kortvarig transitt av døde hjortedyr fra en del av sonen til en annen del av sonen.

Andre viktige påbud

Hvis du lagrer fôr på innmark innenfor sonen, må du sikre at ville hjortedyr ikke får tilgang til det. Dette gjelder i perioden 15. oktober til 1. mai.

Deler av døde hjortedyr må ikke være tilgjengelig for andre dyr dersom dyret ikke har testet negativt for skrantesjuke. Delene skal oppbevares under kontroll frem til negativt prøvesvar. Deler som legges igjen i naturen i samsvar med god jaktpraksis, kan alternativt dekkes til.

Alt utstyr som er brukt under jakt må rengjøres. Hvis utstyr har vært i kontakt med hjortedyr eller blod eller lignende innenfor sonen, må det desinfiseres med mindre dyret utstyret har vært i kontakt med har testet negativt.

Jegerne må oppgi kartreferanse til fellingsstedet og stedet der deler av hjortedyret ble lagt igjen i naturen, for eksempel vommen, dersom myndighetene ber om informasjonen. Det er derfor viktig at jegerne noterer denne informasjonen.

I tillegg kommer det mer informasjon til jegere som skal jakte i Nordfjella om hvordan de skal forholde seg til årets jakt.

I visse tilfeller kan Mattilsynet gi dispensasjon mot disse forbudene. Mattilsynets mulighet for å gi en dispensasjon er svært begrenset. Har du behov for dispensasjon, må du søke. Det gjør du ved å kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Mer informasjon på Mattilsynets nettsider: 

Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu – Mattilsynet 15.06.2017