Hopp til innhold

Skadefelling

Skadefelling

Dersom hjortevilt volder vesentlig skade på skog eller innmark kan grunneier søke om skadefellingstillatelse. Her finner du informasjon om hvilke kriterier som gjelder, hvem som behandler søknader om skadefelling av hjortevilt og enda litt mer.

Dersom hjortevilt gjør vesentlig skade på skog eller innmark, kan grunneier søke kommunen om løyve til skadefelling. (Foto: Johan Trygve Solheim)

Dersom hjortevilt gjør vesentlig skade på skog eller innmark, kan grunneier søke kommunen om løyve til skadefelling. Foto: Johan Trygve Solheim.

I noen tilfeller kan hjortevilt gjøre vesentlig skade på avlinger. Dette kan være frukttrær, innmark og skogbruk. Når, eller fortrinnsvis før, disse skadene fører til et økonomisk tap må det i enkelte tilfeller foretas tiltak for å redusere eller forhindre skadene.

Disse tiltakene bør i første runde være avvergende tiltak, som for eksempel økt uttak av arten gjennom ordinær jakt. Dette kan for eksempel skje gjennom regulering av minsteareal (inntil 50 % fravik av minstearealet, se forskrift om forvaltning av hjortevilt § 9) og andre forebyggende muligheter som ansees som relevante og rimelige for den aktuelle saken.

Fellingstillatelse

Når tiltak er utprøvd uten at tilstrekkelig reduksjon av skader er oppnådd, kan det søkes om skadefellingstillatelse.

Søknad om skadefelling av hjortevilt sendes til kommunen. Kommunen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt for å avverge skade på avlinger, husdyr, tamrein, skog eller annen eiendom. Dette står i naturmangfoldloven § 18.

Relevant info i en søknad om skadefelling kan være:

 • Hvilken art volder skade
 • Hvor mange dyr som er årsak til skaden
 • Hvilke perioder gjør dyret/dyrene skade
 • Skadebeskrivelse: hva er det gjort skade på og i hvilket omfang
 • Eventuelle tiltak som er utprøvd for å redusere eller forhindre skadeomfanget
 • Er eiendommen organisert i jaktvald for arten som gjør skade
 • Har eiendommen vært plaget med hjorteviltskader tidligere år?
 • Er det søkt skadefelling tidligere år? Dersom ja, førte fellingen til redusert skade?
 • Effekter av eventuell tidligere skadefelling (reduksjon og varighet)

Tillatelser eller avslag gitt av kommunen kan påklages til fylkesmannen. Hjortevilt felt som skadedyr tilfaller det kommunale viltfondet, jf. viltloven § 48. Hvis kommunen finner grunn til å gi skadefellingstillatelse på hjortevilt, skal avliving skje med godkjent våpen og ammunisjon.

Tillatelsen fra kommunen bør inneholde:

 • Antall individer av en bestemt art som kan felles
 • I hvilket område fellingstillatelsen er gyldig
 • I hvilken tidsperiode fellingstillatelsen er gyldig
 • Hvem tillatelsen gjelder for
 • Hvilken plikt man har for å rapportere utfallet av fellingen