Hopp til innhold

Hjortevilt og samfunn Villrein Vilthelse Viltkjøtt

Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein

Den varme sommeren ga en enorm oppblomstring av sopp i fjellet i fjor. Resultatet ble en kraftig økning i konsentrasjonen av radioaktivt cesium i villrein.

Godt soppår ga mer radioaktivitet i villrein
Konsentrasjonen av radioaktivt cesium i villrein økte kraftig i 2018. – Verdiene fra i fjor understreker at det fortsatt er viktig å overvåke nivåene av cesium-137 i villreinkjøtt, sier forsker Duncan Halley. Foto: Per Jordhøy

Soppen tar opp i seg radioaktivt cesium, og så blir den spist av villreinen. Analysene av kjøttprøvene fra jaktsesongen 2017 viser at nivået av cesium-137 (en radioaktiv isotop av cesium) er vesentlig redusert i alle villreinområder i forhold til jaktsesongen 2016. Derimot viser prøvene fra 2018 en stor økning i alle områder.

Under den nasjonale grenseverdien

I Snøhetta og Rondane Nord ligger nivåene over fem ganger høyere i gjennomsnitt i 2018 sammenlignet med 2017. I alle andre områder var økningen 1,6 ganger eller høyere. Alle kjøttprøvene var under den nasjonale grenseverdien for omsetning av reinsdyrkjøtt på 3000 Becquerel per kilo. Mengden radioaktivitet i en strålekilde måles i Becquerel (Bq).

– De store variasjonene mellom år i nivåene av cesium-137 skyldes først og fremst at tilgangen på forskjellige beiteplanter endres fra år til år, og at plantene har ulik tilbøyelighet til å ta opp cesium-137 fra jordsmonnet. Verdiene fra 2018 understreker at det fortsatt er viktig å overvåke nivåene av cesium-137 i villreinkjøtt, sier forsker Duncan Halley i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Hardt rammet av Tsjernobyl

Leveområdene til flere villreinstammer ble hardt rammet av det radioaktive nedfallet fra Tsjernobyl-ulykken i 1986. Målinger av radioaktivitet i villrein fra nordlige deler av Rondane viste at konsentrasjonen av radioaktivt cesium var svært høy i de første årene etter nedfallet, særlig om vinteren. Disse høye vinternivåene gikk imidlertid raskt nedover.

Målingene fra den siste tiårsperioden viser at nivåene av radioaktivt cesium nå går veldig langsomt nedover, men at det er ganske store variasjoner fra år til år. 2018 er et ekstremt eksempel av variasjon mot høyere nivåer.

I de første årene etter Tsjernobyl-ulykken, ble nivåene av radioaktivt cesium i reinsdyr sterkt knyttet til radioaktivitet i lav. Lav er spesielt utsatt for høye nivåer av radioaktiv forurensning etter et nedfall, fordi næringsstoffer tas opp direkte gjennom overflaten. Lav inneholdt derfor svært mye radioaktivitet de første årene etter Tsjernobyl-ulykken.

Sommermaten tar opp radioaktivitet

Etter som lav er primærføde for villrein om vinteren, når annen føde er lite tilgjengelig, førte dette til spesielt høye nivåer av radioaktivt cesium i reinsdyr om vinteren etter nedfallet i 1986.

Med tiden har cesium-137 nivåene i lav blitt sterkt redusert, men nivåene i reinens hovednæring resten av året, planter og sopp, reduseres langsommere siden de fortsetter å ta opp radioaktive stoffer fra jorda.

– Tilgangen på sopp er det mest sannsynlige forklaringen på resultatene fra 2018. Samlet var sommerværet gunstig for vekst av sopp i jordfasen. Juli måned var usedvanlig varm, hele 4,3 grader over normalen på landsbasis, og i august var regnværet spesielt godt tilpasset for vekst av de sporebærende deler av soppartene som viser seg over bakkenivået. Sopp med høyere cesium-nivåer enn vegetasjon er derfor trolig hovedårsaken til de økte cesium-137 nivåene i villreinkjøtt, forklarer Halley.

Fortsatt viktig med kjøttprøver

Resultatene for jaktårene 2016-2018 viser at verdiene av cesium-137 kan variere mye fra år til år, og at de under bestemte klimatiske forhold i enkelte tilfeller kan nærme seg de anbefalte grenseverdiene. Det er derfor fortsatt viktig med kontinuitet i innsamlingen av kjøttprøver fra villreinområdene.

I 2017 kom det inn 54 prøver, og i 2018 49 prøver fra de fem villreinområdene, Hardangervidda, Reinheimen – Breheimen (tidligere Nord Ottadalen), Rondane nord, Setesdal-Ryfylke og Snøhetta, som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har bedt om cesium-137 data fra.

Innsamlingen inngår i program for overvåkning av radioaktivitet i miljøet som er finansiert av Klima- og miljødepartementet.

 

Gjennomsnittsverdier for cesium-137 (Becquerel per kilo våtvekt (ferskt) kjøtt) ved fellingsdato for rein i fem ulike villreinområder sett i forhold til verdiene for jaktsesongene 2016, 2017 og 2018. Den nasjonale grenseverdien for omsetning av reinsdyrkjøtt er 3000 Bq per kilo.

Villreinområde 2016 2017 2018
Hardangervidda 74 34 92
Reinheimen-Breheimen1 98 75 119
Rondane Nord 470 201 1301
Setesdal – Ryfylke 48 41 60
Snøhetta 162 106 738

1 Tidligere Nord Ottadalen

Les NINA Fakta om 137Cs i villrein i 2017 & 2018