Hopp til innhold

Hjort Jakt skrantesjuke

Ber hjortejegere ta skrantesjukeprøver

I dag starter hjortejakta over hele landet. I utvalgte områder skal jegerne ta prøver av elg, hjort, villrein og rådyr som skal bidra til å kartlegge forekomsten av skrantesjuke (CWD) i Norge.

Ber hjortejegere ta skrantesjukeprøver
Foto Johan Trygve Solheim/Norsk Hjortesenter

Skrantesjuke (CWD) er en dødelig prionsykdom som rammer hjortedyr, og er utbredt hos flere hjorteviltarter i Nord-Amerika. I fjor vår ble skrantesjuke påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Miljødirektoratet har pålagt jegere i Nordfjella- og Selburegionen å teste hjortevilt for skrantesjuke under jakta som et ledd i kartleggingen av skrantesjuke i Norge.

Siden 2016 er 14383 CWD-prøver undersøkt. Av disse er det påvist seks tilfeller av skrantesjuke på villrein i Nordfjella, og to på elg i Selbu.

–Jegerne gjorde en formidabel innsats med prøvetaking i fjor, og vi håper på like god oppslutning i år. En omfattende kartlegging med stor oppslutning er helt nødvendig for å få bedre oversikt over omfanget av skrantesjuke i Norge, sier Christer Rolandsen, prosjektleder for overvåking av skrantesjuke i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Jegerne skal ta prøver

Nytt i år er at jegerne i de fleste områdene selv skal stå for prøvetakingen. Hjerneprøve og avføringsprøve fra alle felte hjortevilt som er eldre enn årets kalv i kartleggingsområdene er obligatorisk, og jegerne oppfordres sterkt også til å ta prøver av lymfeknuter.

–Ved å levere møkkprøver bidrar jegerne også med materiale som kan bli svært viktig for å lære om smitte til miljøet og til utvikling av framtidig overvåkingsmetodikk basert på møkk, forklarer Rolandsen.

Her finner du oversikt over hvilke prøver som skal tas, og hvordan du går fram i det området du jakter. 

Jegere som ikke er en del av kartleggingsprogrammet, men likevel ønsker å levere prøver kan kontakte Mattilsynet lokalt.

Dersom du skal ta med slaktet ut av sonene må også hjortedyr under 1 ½ år testes for skrantesjuke jf. Soneforskriften. Kilde: Mattilsynet

Slik tar du prøver

Mistenker to ulike varianter av skrantesjuke

Veterinærinstituttets analyser viser at tilfellene av skrantesyke hos reinsdyr er identisk med prionsykdom som er beskrevet hos hjortedyr i Nord-Amerika. De to elgkuene i Selbu synes imidlertid å ha en annen form for skrantesyke, som skiller seg fra villreinvarianten.

Spørsmålene forskerne nå stiller seg er om denne varianten er like smittsom. I løpet av fjorårets jakt ble det tatt CWD-prøver av 5000 elg, men ingen nye tilfeller ble påvist.

Les mer: Skrantesyke – en kunnskapsoversikt 

Merk prøvene tydelig

Informasjon om alle felte dyr og prøver fra disse skal registreres på www.settogskutt.no, og sendes til Veterinærinstituttet for analyse. I enkelte av kartleggingsområdene vil NINA aldersbestemme dyrene, og dessuten vil alle dyr med påvist skrantesjuke bli aldersbestemt

Slik registrerer du prøver

–For å kunne koble riktig dyr til riktig prøveresultat, og for at jeger skal kunne kontaktes i tilfelle positiv prøve er det avgjørende at prøvene merkes tydelig, understreker CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet. Vi har dessverre fått inn en god del prøver uten eller med mangelfull merking. Det fører til usikre resultater, og gir svakere data fra overvåkingsarbeidet.

Prøvene skal sendes med ordinær post, og det er uheldig med blodsøl og knuste prøveglass.

–Skru korken godt på og legg prøvene i vedlagt plastpose før de legges i boblekonvolutten, slik at søl og tilgrising av konvoluttene unngås.

Meld fra om syke dyr

Dersom du kommer over syke hjortedyr, eller dyr med unormal oppførsel, ta kontakt med kommunal viltforvaltning eller Mattilsynet.

Kontaktinfo Mattilsynet: Tlf. 22 40 00 00

Dersom du feller et dyr som får påvist skrantesjuke karakteriseres dette som fallvilt og belastes ikke fellingskvota. Valdet kan derfor felle et tilsvarende dyr innenfor jakttida det samme året.

 

Mer om skrantesjuke på Hjorteviltportalen