Hopp til innhold

Logg for statlig uttak av villrein i Nordfjella

Loggen viser nøkkeltall for feltarbeidet i forbindelse med statlig uttak av villrein i Nordfjella sone 1. Dataene er logget fra oppstarten 7. november og oppdateres daglig av Statens naturoppsyn. Av tekniske årsaker vil opplysningene være tilgjengelige 3 timer etter at de er loggført.
Loggen oppdateres ikke i helger og helligdager.

Velg kolonner
DatoAntall dager 3Dager med feltaktivitet4Antall SNO-pers på basen5Antall pers på felling 6Antall pers på temm-ingAntall pers på inndrivingTOT antall dagsverkAntall felt kalv10Antall felt simle11Antall felt bukk12Sum antall felte Antall skudd brukt v fellingAntall skade-skutt15Antall rein funnet døde16Antall annet hjorte-vilt feltTotalt antall dyr tatt utAntall km med skuterVær og føre-forhold20Dager med heli-flyving21Antall timer fløyet heliDager med småfly23Antall timer fløyet småflyFormål med flyvingKommentar
Sum1188351664700115928567743713991921243114434954555219,7200
07.nov114100014388192100019021600Utfrakt av dyr og personellBesøk av Prestrud, Knutsen, Fremstad. Pressebriefing mv. En kalv med fotråte.
08.nov1131000130257130007031600Utfrakt av dyr og personellSimle blind på et øye.
09.nov101200012000000000040000
10.nov11210001223813170001354316,400Utfrakt av dyr og personell4 hjort observert fra helikopter ved Nesedalen.
11.nov11102001201236000313040000intet spesielt å anmerke
12.nov11210001203478000728031300Utfrakt av dyr og personellIntet spesielt å anmerke, annet en at skuterføret begynner å sette seg og bli akseptabelt.
13.nov112100012036914000912431300Utfrakt av dyr og personellIntet spesielt å bemerke. 3 elg observert fra helikopter i skogbandet ved Myrsete.
14.nov11840012555000530430000Dårlig vær, prøvetaking foretatt
15.nov1166001200111000136030000Hentet ut felte dyr. Prøvetaking foretatt.
16.nov11560011001120001178310,900Utfrakt av dyr (2)Hentet ut felte dyr. Prøvetaking foretatt.
1 Fellingsleder fører logg daglig løpende
3 Sett 1 for hver dag løpende, uavhengig av aktivitet. Dager som er planlagt uten uttak settes blanke (jul, påske)
4 Sett 1 alle dager med feltvirksomhet
5 Antall som ikke er i felt denne dagen. Arbeid på feltstasjonen eller mottaket er ikke feltarb
6 Dagsverk ute på felling
10 Opp til ett års alder
11 Over ett år
12 Over ett år
15 Påskutt, truffet og ikke felt samme dag
16 Disse skal særlig merkes i felt og følges opp mhp dødsårsak
20 1-Gode 2-Brukbare 3-Krevende 4-Umulige
21 Sett 1 for hver dag med helikopter-flyving
23 Sett 1 for hver dag med bruk av småfly


Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella

Som et ledd i kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke, skal villreinstammen på Nordfjella fjernes. Under fasen med statlig felling fører Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden. Tilsynsrapportene publiseres fortløpende på Mattilsynets nettsider.