Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein Vilthelse

Sone 2 i Nordfjella: Fellingsarbeid for å friskmelde for skrantesjuke

Som et ledd i arbeidet med å friskmelde reinbestanden i sone 2 i Nordfjella for CWD-smitte, ble 52 rein felt i et ekstraordinært uttak. Dette skjedde i perioden 26. februar til 12. april. Fellingen ble utført av fem ansatte fra Statens naturoppsyn og fire lokalt ansatte. Mattilsynet førte tilsyn med dyrevelferd og dyrehelse.

Sone 2 i Nordfjella: Fellingsarbeid for å friskmelde for skrantesjuke
Villrein. Foto: Statens naturoppsyn

For å friskmelde et område, må et tilstrekkelig antall rein testes for smitte, og uttaket ble gjennomført på bakgrunn av lave fellingstall under jakta 2018. Ytterligere prøver må tas under jakt fremover.

Forutsetningen om at fellingen ikke skulle bli for intens for dyra med tanke på dyrevelferdshensyn, kombinert med dårlig vær, gjorde at det i snitt var jakt rundt hver 3. eller 4. dag. Flere dyr utstyrt med GPS-sendere gjør det enkelt å ha oversikt over dyrene, og flokkene som ble jaktet på flyttet seg lite som følge av fellingsarbeidet. Som regel ikke mer enn 1-2 km etter at rein i deres flokk var tatt ut, men i noen få tilfeller flyttet flokken seg helt ut av et område. Gjennom perioden erfarte laget at reinsdyrene reagerte på motorlyd, og tilpasset aktiviteten med motorkjøretøy.

Tilsyn fra Mattilsynet under hele perioden

Mattilsynet har ført tilsyn med både dyrehelse og dyrevelferd under hele uttaket. Inspektøren sjekket hvordan fellingen foregikk i fjellet, og på mottaksanlegget ble skrott og skuddtreff vurdert.

Tilsynet omfattet både selve fellingsaktiviteten og at arbeidsinstruksen om smittehygiene ble fulgt under utvomming, merking og uttransport av de felte dyra.

Ved mottaksanlegget ble det ført tilsyn med:

  • at rutinene for å hindre smittespredning ble fulgt
  • at rutiner for å sikre sporbarhet for skrott og hode ble fulgt
  • skuddskader hos felte dyr
  • hold, sjukdom og skader hos felte dyr

Konklusjonen er at rutinene for å forebygge smittespredning er fulgt og at dyrevelferden under uttaket har vært akseptabel.  Hele tilsynet er beskrevet i en egen rapport.

Rapport etter statlig uttak av rein i Nordfjella sone 2 vinter 2019