Hopp til innhold

Logg for statlig uttak av villrein i Nordfjella

Loggen viser nøkkeltall for feltarbeidet i forbindelse med statlig uttak av villrein i Nordfjella sone 1. Dataene er logget fra oppstarten 7. november og oppdateres daglig av Statens naturoppsyn. Av tekniske årsaker vil opplysningene være tilgjengelige 3 timer etter at de er loggført.
Loggen oppdateres ikke i helger og helligdager.

Velg kolonner
DatoAntall dager 3Dager med feltaktivitet4Antall SNO-pers på basen5Antall pers på felling 6Antall pers på temm-ingAntall pers på inndrivingTOT antall dagsverkAntall felt kalv10Antall felt simle11Antall felt bukk12Sum antall felte Antall skudd brukt v fellingAntall skade-skutt15Antall rein funnet døde16Antall annet hjorte-vilt feltTotalt antall dyr tatt utAntall km med skuterVær og føre-forhold20Dager med heli-flyving21Antall timer fløyet heliDager med småfly23Antall timer fløyet småflyFormål med flyvingKommentar
Sum1188351664700115928567743713991921243114434954555219,7200
26.jan1127009000000000635212,3600Rekognosering etter dyr ved Fv 50/ hele området.Petter B bistod med kontroll av en flokk på ca 35 bukk ved Skorpa, nord for FV 50 som ble jagd innover igjen mot Volavatn.
27.jan1128001002245000483211400Rekognosering etter dyr/ utfrakt av felte dyr.Fant igjen flokken på 35 fra i går. Ingen fare for Fv 50 lengere. Betydelig lengere nord.
28.jan1030003000000000040000Ingen feltaktivitet i dag. Kun rydding/vedlikehold.
29.jan1030003000000000040000Ingen feltaktivitet i dag. Kun rydding/vedlikehold. Destruksjon av 4 dyr.
30.jan1030003000000000030000
31.jan1030003000000000040000
01.feb112100012146183856000381122315,200Rekognosering etter dyr/ utfrakt av felte dyr.Ett dyr skutt fra helikopter
02.feb11310001324271465100000651075117,500Rekognosering, utfrakt, felling. To grupper av dyr skutt fra helikopter. Til sammen 13 dyr.
03.feb112100012172484979000491066114,200Rekognosering, utfrakt, peiling og felling3 dyr som sto i svært bratt terreng skutt fra helikopter
04.feb11280010872172809026564113,600Henting av dyr i snøskred, utfrakt av felte dyr. 9 dyr hentet i skred i Tynjadalen. En kalv fra sone 2.
1 Fellingsleder fører logg daglig løpende
3 Sett 1 for hver dag løpende, uavhengig av aktivitet. Dager som er planlagt uten uttak settes blanke (jul, påske)
4 Sett 1 alle dager med feltvirksomhet
5 Antall som ikke er i felt denne dagen. Arbeid på feltstasjonen eller mottaket er ikke feltarb
6 Dagsverk ute på felling
10 Opp til ett års alder
11 Over ett år
12 Over ett år
15 Påskutt, truffet og ikke felt samme dag
16 Disse skal særlig merkes i felt og følges opp mhp dødsårsak
20 1-Gode 2-Brukbare 3-Krevende 4-Umulige
21 Sett 1 for hver dag med helikopter-flyving
23 Sett 1 for hver dag med bruk av småfly


Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella

Som et ledd i kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke, skal villreinstammen på Nordfjella fjernes. Under fasen med statlig felling fører Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden. Tilsynsrapportene publiseres fortløpende på Mattilsynets nettsider.