Hopp til innhold

Logg for statlig uttak av villrein i Nordfjella

Loggen viser nøkkeltall for feltarbeidet i forbindelse med statlig uttak av villrein i Nordfjella sone 1. Dataene er logget fra oppstarten 7. november og oppdateres daglig av Statens naturoppsyn. Av tekniske årsaker vil opplysningene være tilgjengelige 3 timer etter at de er loggført.
Loggen oppdateres ikke i helger og helligdager.

Velg kolonner
DatoAntall dager 3Dager med feltaktivitet4Antall SNO-pers på basen5Antall pers på felling 6Antall pers på temm-ingAntall pers på inndrivingTOT antall dagsverkAntall felt kalv10Antall felt simle11Antall felt bukk12Sum antall felte Antall skudd brukt v fellingAntall skade-skutt15Antall rein funnet døde16Antall annet hjorte-vilt feltTotalt antall dyr tatt utAntall km med skuterVær og føre-forhold20Dager med heli-flyving21Antall timer fløyet heliDager med småfly23Antall timer fløyet småflyFormål med flyvingKommentar
Sum1188351664700115928567743713991921243114434954555219,7200
05.feb11280010663152200015611210,6400Utfrakt av felte dyr
06.feb11290011222690006639312,200Rekognosering, utfrakt, felling. 3 dyr felt fra helikopter
07.feb1152007000000101165200001 bukk funnet død under snøen Reintjørne.
08.feb11520070000000003830000
09.feb1070007000000000030000Fellingspersonell permitteres
10.feb1020002000000000030000
11.feb1020002000000000040000
12.feb1020002000000000030000
13.feb112100012112019507110050106611800Utfrakt av dyr, rekognosering, fellingsoppdrag. Jage 1 flokk på ca 150 dyr lengere tilbake i sone 2 ved Geiteryggen2 enkle dyr felt fra helikopter. 2 enkle dyr felt fra helikopter.1 enslig kalv felt fra helikopter. 1 flokk på 15 dyr felt fra helikopter.En av bukkene i flokken var radiomerka. Mattilsynet hadde tilsyn i felt vedr fellingsoppdraget i dag.
14.feb1012000120000000008040000Kun prøvetaking/destruksjon av dyr og vedlikehold i dag.
1 Fellingsleder fører logg daglig løpende
3 Sett 1 for hver dag løpende, uavhengig av aktivitet. Dager som er planlagt uten uttak settes blanke (jul, påske)
4 Sett 1 alle dager med feltvirksomhet
5 Antall som ikke er i felt denne dagen. Arbeid på feltstasjonen eller mottaket er ikke feltarb
6 Dagsverk ute på felling
10 Opp til ett års alder
11 Over ett år
12 Over ett år
15 Påskutt, truffet og ikke felt samme dag
16 Disse skal særlig merkes i felt og følges opp mhp dødsårsak
20 1-Gode 2-Brukbare 3-Krevende 4-Umulige
21 Sett 1 for hver dag med helikopter-flyving
23 Sett 1 for hver dag med bruk av småfly


Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella

Som et ledd i kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke, skal villreinstammen på Nordfjella fjernes. Under fasen med statlig felling fører Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden. Tilsynsrapportene publiseres fortløpende på Mattilsynets nettsider.