Hopp til innhold

skrantesjuke

Mulighet for flytting av saltstein i Nordfjella

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring av CWD-soneforskriften for å gi en mulighet for å flytte saltstein i Nordfjella sone 1.

Mulighet for flytting av saltstein i Nordfjella
Foto Olav Strand/NINA.

Hvis Mattilsynet bestemmer at en slikkesteinplass må avstenges helt på grunn av særskilt smittefare eller av hensyn til dyrevelferden, kan det opprettes en ny slikkesteinplass. Saltsteinen kan stå uskjermet og være tilgjengelig for både hjortedyr og beitedyr. Unntaket fra forskriften er midlertidig og gjelder ut beitesesongen 2018, og ikke lengre enn til 1. oktober 2018.

Det er i dag forbudt å sette ut slikkesteiner (saltsteiner) som er tilgjengelig for hjortedyr i Nordfjella etter CWD-soneforskrift § 5 annet ledd. Hjortedyr i denne forskriften forstås som alle hjortedyr, som er rein, rådyr, hjort, elg og dåhjort. Det er likevel lov til å legge ut saltstein til beitedyr så lenge saltsteinen blir gjort utilgjengelig for hjortedyr. For å gjøre saltsteinen utilgjengelig for hjortedyr, er det blitt satt ut grinder med åpning for sau.

På grunn av flere rapporterte tilfeller om hjortedyr som kommer seg inn gjennom saueåpninger og fordi enkelte av salteplassene er vurdert som særskilt smittefarlige, kan det være nødvendig å umiddelbart stenge av noen salteplasser. Avstenging kan også være nødvendig dersom hjortedyr kommer seg inn og setter seg fast. I tilfellene der Mattilsynet stenger en salteplass på grunn av hensyn til smittefare eller dyrevelferd, er det nå gitt en åpning i forskriften for å kunne opprette en ny salteplass hvor saltsteinen står uskjermet for beitedyr og hjortedyr.

Da det er behov for iverksette tiltakene umiddelbart, har det ikke vært gjennomført alminnelig høring.

Forskriftsendringen trådte i kraft 6. juli 2018.