Hopp til innhold

skrantesjuke Vilthelse

Innfører strengere regler for å hindre smitte av skrantesjuke i Nordfjella

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forbud mot bruk av saltstein til sau som beiter i Nordfjella. I tillegg er det forbudt med nyetablering av gjestebeiting i området. Grinder og lemmer rundt salteplasser som er satt opp skal bli stående. Det er fremdeles tillatt å benytte strøsalt.

Innfører strengere regler for å hindre smitte av skrantesjuke i Nordfjella
For å bekjempe skrantesjuke har Landbruks- og matdepartementet forbudt bruk av saltstein til sau som beiter i Nordfjella. Foto: Christer Moe Rolandsen, NINA

Tiltakene er viktige for å bekjempe skrantesjuke, og de ble foreslått etter en oppdatert risikovurdering fra VKM, Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Mattilsynet har også tidligere, etter råd fra faglig kunnskapsstøtte, ønsket å totalforby slikkestein i Nordfjella i forbindelse med bekjempelsen av skrantesjuke. Den nye VKM-rapporten fra desember 2018, som går mer i dybden på smittefarer knyttet til Nordfjella, understøttet ytterligere behovet for et saltsteinforbud.

Hva er endringene?

  • Det er forbud mot bruk av saltstein til sau som beiter i Nordfjella. Det er fremdeles tillatt med strøsalt.
  • Det er forbudt med nyetablering av gjestebeiting i området.
  • Grinder og lemmer som er satt opp skal bli stående.
  • Selbusonen oppheves.

Hele forskriften finner du her: Forskrift om endring i forskrift 12. juni 2017 nr. 734 om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease

Saltsteiner gir økt kontakt

Skrantesjuke er en av de mest alvorlige dyresykdommene vi har stått ovenfor i Norge. Saltsteiner og tilhørende salteplasser vil medføre økt kontakt, direkte eller indirekte, mellom hjortedyr i området og sau som kan være vektorer for smitte. Sett opp mot de store konsekvensene en spredning av skrantesjuke vil medføre, ikke bare for hjortedyr, men også for nærings -og friluftsliv, mener vi at de nye reglene kan forsvares selv om det er inngripende og medfører endringer i driften.

Dette forbudet kommer tett på beitesesongen, og det er svært uheldig. Det er bevilget midler til tiltak knyttet til kostnader for beitenæringen som følge av skrantesjuke.  Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken i samarbeid med Vestland fylke som forvalter midlene.

Endring i CWD – soneforskriften – flere tiltak for å hindre at skrantesjuke sprer seg

Smittespredning av skrantesyke (VKM-rapport)