Hopp til innhold

Elg Hjort Rådyr skrantesjuke Vilthelse

Ikke mat hjortedyra

For å hindre spredning av skrantesjuke er det forbudt å fôre hjortedyr i hele landet. Du kan imidlertid søke Mattilsynet om tillatelse til kortvarig nødfôring.

Ikke mat hjortedyra
For å hindre spredning av skrantesjuke er det forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr i hele Norge. Foto John Linnell/Norsk institutt for naturforskning

Mange steder i landet er det krevende forhold for hjortedyra nå. Mye snø og minusgrader gjør det vanskelig å finne mat. Det kan være fristende å legge ut eplene som ikke ble spist denne uka, men husk at du utsetter dyra for smitterisiko hvis du gjør det.

Det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr i hele Norge (se Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease).

Et av de viktigste tiltakene du kan bidra med for å hindre at den dødelige sykdommen skrantesjuke sprer seg, er å sørge for at dyr ikke samler seg rundt matfatet i hagen. Sykdommen spres ved kontakt mellom hjortedyr og fra miljøet de beveger seg i. Steder hvor hjortevilt samles, som fôringsplasser, øker kontakten mellom dyr, og dermed øker smitterisikoen. Skrantesjuke er 100% dødelig for dyra som blir smitta, det finnes ingen vaksine eller behandling. Sykdommen smitter via spytt og urin, og skaper store lidelser for dyr som blir syke og utvikler symptomer.

Søke tillatelse til kortvarig nødfôring

Vi ser at det kan oppstå vanskelige situasjoner for dyra som ikke finner mat når det blir liggende mye snø. Derfor kan vi åpne for fôring dersom forholdene tilsier det, men dette gjelder kun i områder hvor vi ikke har funnet skrantesjukesmitte.

Kriteriene for å få tillatelse er:

  • At det er konkrete bekymringer for dyrevelferden
  • Fôring bør skje samordnet og koordinert innenfor en kommune, ta derfor kontakt med kommunal viltforvaltning før du kontakter Mattilsynet
  • Søknaden må inneholde konkret fôringsplass og plan for fôring
  • Det skal være en plan for overvåkning av dyr på fôringsplassen. Dersom dyr med symptomer for skrantesjuke observeres er det svært viktig at Mattilsynet kontaktes umiddelbart

Søke tillatelse til kortvarig fôring i forbindelse med trafikksikkerhet

Ville dyr og trafikksikkerhet er et komplisert bilde hvor både bestandsstørrelse, snømengder, salting av veier og tilgang til mat har en betydning.

Fôring av hjortedyr for å eventuelt hindre at disse beveger seg på veiene og dermed minsker sannsynligheten for påkjørsel, er en del av dette bildet.

Samtidig er fôringsplasser for hjortedyr en stor risiko for smittespredning, inkludert smitte av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease).

Forbud mot å etablere fôringsplasser er vurdert å være et av de viktigste tiltakene i bekjempelsen av skrantesjuke.

Det imidlertid er åpning i forskriften for å søke om tillatelse til å fôre i forbindelse med trafikksikkerhet. Dette er ikke det samme som nødfôring.

Vilkårene for å kunne få en slik tillatelse er:

  • Skrantesjuke kan ikke være påvist i området.
  • Det må dokumenteres at relevante offentlige instanser konkluderer med at andre tiltak er prøvd og ikke har fungert, og at fôring dermed er nødvendig.
  • Det må foreligge en nedtrappingsplan.
  • Trekkrutene som dyrene bruker skal ikke gå gjennom områder der skrantesjuke er påvist.

Hvis du vil søke om dispensasjon fra forbudet må du kontakte ditt lokale Mattilsynkontor, på telefon 22 40 00 00.

Les mer på Mattilsynets nettsider:

Tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke hos hjortevilt

Kontakt Mattilsynet 

Slik smitter skrantesjuke from NINAforskning on Vimeo.