Hopp til innhold

Elg og hjort

Forvaltning av elg og hjort

Kommunene har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av elg og hjort.

I tillegg til å bidra til ivaretagelse av bestandene og deres leveområder, har kommunene et stort ansvar for offentlige interesser knyttet til hjortevilt, blant annet opplevelsesverdier, biologisk mangfold og trafikkproblemer.

Kommunenes myndighetsansvar innebærer at det må utøves faglig skjønn i mange saker, samtidig som det kreves fagkunnskap og lokalkunnskap. En lokaltilpasset forvaltning vil føre til noe forskjellig praksis mellom områder, og fylkeskommunene har derfor en viktig funksjon i å veilede og samordne kommuner innenfor sin region.

Fylkeskommunene har hovedansvaret for elg, hjort og rådyr på regionalt nivå, primært i rollen som tilrettelegger og koordinator. Fylkeskommunene har også en viktig rolle med å bygge opp den faglige kompetansen på lokalnivået, hvor både pedagogiske og økonomiske virkemidler er viktige.

Jaktrettshaverne har ansvaret for organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. De har også mulighet til å bidra i bestandsforvaltningen, blant annet gjennom utarbeidelse av bestandsplaner og gjennomføring av andre forvaltningstiltak.

Fylkesmannens rolle i forvaltning av elg, hjort og rådyr er å være klageinstans for kommunale vedtak etter denne forskriften.