Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Foreslår flere tiltak mot skrantesjuke

Mattilsynet ber nå Landbruks- og matdepartementet om å forby bruk av saltsteiner i Nordfjella og stille krav til gjestebeiting. Forslaget om å endre soneforskriften er bare et av flere tiltak i den pågående kampen for å hindre at skrantesjuke sprer seg.

Foreslår flere tiltak mot skrantesjuke
Skrantesjuke er en svært smittsom sykdom, og derfor foreslår Mattilsynet flerre tiltak for å hindre at den sprer seg. Foto: Roy Andersen, NINA

Skrantesjuke er en svært alvorlig, smittsom og dødelig dyresykdom. Fremdeles er det en risiko for at skrantesjuke kan spre seg ut av smittesonen i Nordfjella, og det er viktig å sikre at det ikke skjer.

Hvis vi skal lykkes med å bekjempe skrantesjuke, må det gjennomføres tiltak som nødvendigvis vil få konsekvenser for flere grupper. Derfor peker Mattilsynet blant annet på at det er nødvendig å finne tiltak som reduserer belastningen for sauenæringen.

Hovedpunkter i Mattilsynets forslag

Mattilsynet foreslår å forby bruk av saltsteiner i Nordfjella, et påbud om at slikkesteinplasser skal være sanert eller avstengt for beitedyr og hjortedyr, samt et forbud mot nyetablering av gjestebeiting for sau fra andre enn Nordfjella-kommunene. Dagens smittesone rundt Selbu foreslår Mattilsynet å oppheve, ettersom risikoen for smitte derfra ikke er aktuell.

Grunnen til at de foreslår disse endringene er blant annet den nyeste rapporten fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM): Smittespredning av skrantesyke.

Smittestoffer på salteplasser

Salteplasser brukes av småfebønder for å holde sauene på bestemte beiteområder. Siden disse plassene medfører ansamlinger av dyr, er det her det er størst sannsynlighet for at det finnes smittestoffer (prioner) i bakken. Hjortedyr kan få i seg disse prionene gjennom  å spise jord ved plassene, og dermed kan de bli smittet eller ta med seg smitten ut av sonen. Også sauen kan dra med seg smitte fra plassene.  Siden det er så mye sau på fjellet, er dette en reell fare.

VKM-rapporten fremhever at salteplasser i sone 1 er de mest sannsynlige kildene for spredning av smitte. Skulle nye dyr bli smittet fra salteplassene i sone 1 eller fra ukjente, smittede dyr, så vil alle salteplasser i Nordfjella-området fungere som effektive smittespredningspunkter.

Mattilsynet foreslår ikke et forbud mot beiting i området, men ønsker av føre var-hensyn å stille vilkår knyttet til gjestebeiting i sone 1. De foreslår også å forby nyetablering av gjestebeiting i Nordfjella.

 

Les mer på Mattilsynets nettsider