Hopp til innhold

Forvaltning skrantesjuke Villrein Vilthelse

Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein

Etter at sykdommen CWD ble påvist for første gang i Norge følges villreinen tett for å kartlegge omfanget av sykdommen.

Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein
Foto John Linnell/NINA

Det var i forbindelse med merking av villrein i Nordfjella at forskere fra Norsk institutt for naturforskning fant en døende villreinsimle. Undersøkelser ved viser at simla hadde prionsykdom, eller Chronic Wasting Disease (CWD).

Dette er så langt det første og eneste dokumenterte tilfelle av sykdommen i Europa, og det første tilfellet av smitte hos villrein på verdensbasis, skriver Veterinærinstituttet på sine nettsider.

Undersøker alle døde dyr

Til nå er ingen villrein felt på grunn av mistanke om sykdommen, men SNO retter nå ekstra oppmerksomhet mot villrein, skriver Miljødirektoratet.

Ved avliving eller funn av døde villrein sender SNO prøver til Veterinærinstituttet for undersøkelser. I tillegg vil SNO felle ti villrein i samråd med lokalt villreinutvalg.

Kari Bjørneraas, rådgiver ved viltseksjonen i Miljødirektoratet, opplyser at 24 dyr er testet for sykdommen så langt, men alle prøveresultater er negative og ingen flere tilfeller er oppdaget.

Minst to villrein ble tatt av et snøskred i Nordfjella i forrige uke.

–Disse vil bli undersøkt så snart det er forsvarlig å ta seg inn i området, sier Bjørneraas.

Hva er CWD?

CWD er tidligere kjent fra Nord-Amerika. Sykdommen hører til gruppen prionsykdommer, som blant annet omfatter er skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Prionsykdom kan også oppstå spontant hos enkeltindivider.

Nye prøveresultater viser ingen forskjeller mellom sykdommen i Norge og den som finnes i Canada. I følge Veterinærinstituttet må vi derfor ta utgangspunkt i at CWD kan smitte mellom hjortevilt også i Norge.

Fakta om Chronic Wasting Disease (CWD)

Spørsmål og svar om CWD – Veterinærinstituttet

Informerer jegere og viltforvaltning

Miljødirektoratet følger opp saken, og de nasjonale overvåkingsprogrammene for hjortevilt arbeider med forslag til aktuelle tiltak og innsamlingsrutiner for villreinjegere. Mer informasjon kommer i forkant av villreinjakta.

En utfyllende veiledning til kommunene om sykdommen ligger på Miljøkommune.

Les mer

Følgjer opp villrein etter sjukdomsfunn – Nyhetsmelding fra Miljødirektoratet

Prionsjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) påvist for første gong i Europa – Nyhetsmelding fra Veterinærinstituttet

Ny sykdom påvist hos villrein – Nyhetsmelding fra Hjorteviltportalen

Dødelig sykdom påvist på villrein i Nordfjella – Miljødirektoratet

Ny sykdom funnet på reinsdyr i Norge – Mattilsynet

Villrein funnet under merking var alvorlig syk – Norsk institutt for naturforskning