Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Felling av villrein iverksettes i Nordfjella sone 2

Miljødirektoratet har i samråd med Mattilsynet og på bakgrunn av råd fra sentrale fagmiljøer, besluttet å felle 55 villreinbukker i Nordfjella sone 2 og noen tilgrensende arealer. Bakgrunnen er behovet for flere prøver for å kunne friskmelde bestanden for skrantesjuke.

Felling av villrein iverksettes i Nordfjella sone 2
Villrein. Foto Olav Strand/NINA

Dessverre er avliving nødvendig for å ta prøver som kan gi sikre svar på om en rein er smittet av skrantesjuke. For å friskmelde bestanden i Nordfjella sone 2 i henhold til Mattilsynets kriterier og målsetning om framdrift er det nødvendig med et større antall prøver og dermed et større uttak enn det som ble gjort i fjorårets jakt, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Skrantesjuke (CWD) ble funnet hos villrein i Nordfjella sone 1 i mars 2016, som første tilfelle i Europa. Spredning av skrantesjuke kan få store konsekvenser for hjortevilt i Norge og Europa. Utrydding av sykdommen og smittevern er derfor høyt prioritert av myndighetene i Norge.

All villrein i sone 1 ble fjernet ved ordinær jakt og statlig felling sist vinter, og området er nå lagt brakk. Det er satt inn mange tiltak mot skrantesjuke. Prøvetaking er viktig for tidlig oppdaging og bekjempelse av sykdommen, dersom det finnes smittede dyr utenfor sone 1.

Mattilsynet har satt mål og kriterier for friskmelding av villreinområder. Nærhet til sone 1 og mulighet for vandring og dermed smitte mellom områdene gjør at Nordfjella sone 2 er det området hvor det haster mest å få sikker kunnskap om smittestatus. I tillegg er friskmelding viktig fordi sone 2 er aktuell kildebestand for å reetablere stammen i sone 1.

Vanskelige forhold i ordinær jakt

Mattilsynet satte i juli 2018 mål om å raskest mulig nå 90 prosent sikkerhet for at villreinen i sone 2 er fri for skrantesjuke, helst i løpet av 2018.

Det ble i dette området, som omfatter sone 2, Raudafjell og Hardangervidda nord for rv 7, felt og tatt prøver av 37 bukk, 34 simler og 12 kalver i ordinær jakt i 2018. Oppdaterte modeller fra Veterinærinstituttet viser at etter jakta i 2018 er det om lag 64 prosent sikkerhet for smittefrihet i dette området.

– I fjor høst sto bukkene vanskelig tilgjengelig i fjellet, og med krevende jaktforhold ble bukkeuttaket lavt. For å oppnå Mattilsynets mål om framdrift i friskmelding har vi nå besluttet å gi vårt feltapparat i Statens naturoppsyn i oppdrag å felle 55 bukker for å ta prøver av hjerne og lymfeknuter nå i vinter, sier Hambro.

Beslutningen bygger på faglige råd fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), Veterinærinstiuttet, Norsk institutt for naturforskning (NINA), og den faglige ressursgruppa.

Det er mest effektivt med prøver fra voksne bukker ettersom disse har dobbelt så stor sannsynlighet for å bære smitte som voksne simler.

Et uttak på 55 bukker vil gi en framdrift i friskmeldinga til omtrent 80 prosent sikkerhet for smittefrihet i løpet av vinteren. Det vil da være realistisk å komme til over 90 prosent sikkerhet ved et ytterligere, målretta uttak i den ordinære jakta høsten 2019.

Det har vært et ønske fra lokalt hold å utsette alt uttak til ordinær jakt i 2019. Dette ville innebære at kunnskapen om smittestatus forsinkes, og i tillegg er gjennomføringen av et så stort jaktuttak forbundet med usikkerhet. Av hensyn til framdrift og sannsynlighet for måloppnåelse er det nødvendig med et ekstra uttak i vinter.

Vil forstyrre minst mulig

SNOs oppdrag har varighet fra 1. februar til 12. april.

– Det legges opp til at kjøttet kan brukes til konsum, og Statens naturoppsyn vil innrette uttaket slik at forstyrrelse av dyr som ikke skal felles blir minst mulig, sier Hambro.

Uttaket truer ikke bestanden og er innenfor høstingspotensialet.

Nordfjella. Kart.

Uttaket vil skje i områdene markert som «Raudafjell», «Nordfjella sone 2» og «Hardangervidda». Det er kun aktuelt med uttak i den delen av Hardangervidda som ligger nord før riksveg 7. Hoveddelen av Hardangervidda villreinområde ligger sør for riksveg 7 og vises ikke på dette kartet.

 

Fakta: Lovhjemmel for beslutningen

Beslutningen er hjemlet i Naturmangfoldloven § 18. Miljødirektoratet kan av eget tiltak iverksette uttak med formål «å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning».

Uttaket kan etter loven om nødvendig skje på annens eiendom.

Beslutning etter denne paragrafen regnes ikke som enkeltvedtak og kan ikke påklages.