Hopp til innhold

Elg Forvaltning Hjort Jakt

Endringer i rapportering av sett elg og sett hjort

Nytt fra og med høsten 2018 er at jegerne eller jaktlagene ikke skal trekke fra dyr de mener de har sett flere ganger samme dag.

Endringer i rapportering av sett elg og sett hjort
Foto: Camilla Næss

Jegernes observasjoner har stor betydning for overvåkning og forvaltning av hjorteviltet. Hvert år registrerer flere tusen jegere opplysninger fra elg- og hjortejakta på www.settogskutt.no, eller på papirskjema som sendes til kommune. Jegerne registrerer antall hjort og elg som felles, samt dyr de observerer under jakta, fordelt på alder og kjønn. Disse dataene, kalt sett hjort- og sett elg-data, blir systematisert og bearbeidet til bestandsindekser, som igjen brukes som beslutningsgrunnlag i den lokale viltforvaltningen.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har sett nærmere på dagens praksis for rapportering av sett elg og sett hjort for å vurdere hvordan den kan forbedres for å gi grunnlag for et mer presist bestandsestimat. Basert på denne gjennomgangen er instruksen for registrering av sett elg og sett hjort endret fra og med 2018. Nytt av året er at såkalte dobbeltobservasjoner ikke lenger skal kanselleres. Det vil si at jegerne eller jaktlagene ikke skal trekke fra dyr de mener de har sett flere ganger samme dag.

 

Testet ulike rapporteringsmåter

Siden jegerne i et jaktlag samarbeider om å felle dyret, blir samme elg eller hjort ofte sett av flere i laget. Fram til nå har instruksen vært at kun den første observasjonen av dyret skal rapporteres.

Under elgjakta i 2016 deltok 31 elgjaktlag og 24 hjortejaktlag i et eksperiment for å finne ut hvordan slik kansellering av dobbeltobservasjoner påvirket presisjonen av bestandsestimatene. Jaktlagene rapporterte observasjonene både etter gammel instruks, hvor de skulle kansellere dobbeltobservasjoner, og etter alternativ instruks, hvor de skulle registrere alle observasjoner av elg eller hjort uten å kansellere dobbeltobservasjoner.

Forskerne som analyserte datamaterialet i etterkant oppdaget at størrelsen på jaktlaget hadde betydning for hva som ble rapportert: Jaktlag med mange jegere kansellerte vesentlig flere dobbeltobservasjoner sammenlignet med jaktlag med færre jegere. Det vil si at sett elg- og sett hjort-indeksene vil kunne variere med størrelsen på jaktlagene i et område. Hvis antallet jegere i en kommune øker eller synker, vil det da kunne påvirke antall sett elg eller hjort per jegerdag, noe som vanligvis tolkes som økt bestandstetthet.

Miljødirektoratet bestemte derfor, i samråd med NINA, at sett elg- og sett hjort-instruksen skulle endres fra og med 2018, for å fjerne denne kilden til unøyaktighet. I overgangsperioden råder forskerne forvaltningen til å bruke antallet skutte elg og hjort per jegerdag som indeks på bestandstetthet. I mange områder har denne indeksen vist seg å være like presis som sett dyr per jegerdag.

 

 

Slik skal du telle og føre sett elg og sett hjort – sjekkliste

  • Vær nøye med å fylle ut sett elg/hjort-skjemaet hver dag, også de dagene jaktlaget jakter uten å se dyr.
  • Jaktleder er ansvarlig for registrering av sett elg- eller sett hjort-data, eller å delegere jobben til en annen i jaktlaget
  • Alle observasjoner av dyr sett under jakt skal føres. Såkalte dobbeltobservasjoner, dyr de mener er observert av flere jegere samme dag, skal ikke kanselleres. Antall dyr sett per jaktdag blir dermed det samlede antallet dyreobservasjoner for alle jegerne i jaktlaget.
  • Kun dyr som observeres under selve jaktutøvelsen skal registreres. (Dyr som sees fra bilen på vei til jakten føres ikke.)
  • Sett hjort på innmark skal føres på egen linje som en egen jaktøkt. Husk å krysse av i kolonnen «innmark».
  • Dyr som felles skal også være registrert som sette dyr.
  • Antall timer som jaktlaget faktisk brukte til observasjon skal føres. Eksempel: Dersom et jaktlag på 4 jegere har jaktet i 6 timer en dag, skal det for denne dagen føres 4 jegere med gevær og 6 timer jaktet.
  • For jaktdager uten observasjoner av dyr er det viktig at antall jegere og antall timer likevel føres på skjemaet, (og 0 observerte dyr).
  • Ved samtidig jakt på både elg og hjort, skal det registreres data på både sett elg- og sett hjort-skjema.

 

Les mer om bakgrunnen for endringen i denne presentasjonen.

Les mer på Hjorteviltportalens sider om sett elg og sett hjort