Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Endrer soneforskriften for skrantesjuke

Beliggenheten til slikkesteinsplasser skal oppgis, og Mattilsynet kan gjøre tiltak for å redusere smitterisiko uten grunneiers samtykke. Dette er to av endringene i soneforskriften for skrantesjuke.

Endrer soneforskriften for skrantesjuke
Merket villreinbukk som fikk påvist skrantesjuke i Nordfjella villreinområde son 1. Foto: Roy Andersen, NINA.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringene  i soneforskriften for skrantesjuke (CWD-soneforskriften). Forskriften endres i takt med kjent kunnskap, sykdomsbildet og forekomsten av sykdommen, for best mulig å kunne benyttes til å bekjempe og forhindre spredning av skrantesjuke.

Endringene er som følger:

Ny sonegrense

Oksenhalvøya i Ulvik kommune tas ut av Nordfjella-sonen, fordi sonen bør defineres ut fra naturlige geografiske avgrensninger.

Forbud mot å hente inn ville hjortedyr fra sonen til anlegg i sonen som holder hjortedyr fanget

Dette gjelder oppdrettsanlegg for gjort, dyreparker og lignende, for å hindre at smitte spres i og fra sonen. Det er allerede forbudt å ta levende og døde hjortedyr ut av sonen.

Påbud om å oppgi beliggenhet eller GPS-koordinater for slikkesteinsplasser

Alle som har slikkesteinsplasser i Nordfjella-sonen, eller har hatt det i løpet av de fem siste årene, må rapportere beliggenhet eller GPS-koordinater for disse til Mattilsynet. Påbudet kommer fordi slikkesteinsplassene i Nordfjella utgjør en smitterisiko. For å kunne forvalte slikkesteinsplassene på en riktig måte, er det nødvendig å klassifisere hvor smittefarlige de ulike plassene er. Kunnskap om hvor slikkesteinsplassene ligger er nødvendig for å kunne gjøre denne klassifiseringen.

Innføring av regel om at Mattilsynet, uten grunneiers samtykke, kan gjøre nødvendige tiltak for å redusere smitterisiko fra områder i Nordfjella-sonen

Regelen omfatter sanering av smitte og inngjerding av slikkesteinsplasser for å gjøre dem utilgjengelige for beitedyr og hjortedyr. Det gjelder både slikkesteinsplasser som er i bruk og plasser hvor slikkesteiner har stått i løpet av de siste fem årene.

Mer informasjon og hele forskriften kan du lese her