Hopp til innhold

skrantesjuke

Bekjempelsen av skrantesjuke fortsetter – mange tiltak gjennomført i 2019

Bekjempelsen av skrantesjuke (CWD) er et langsiktig arbeid og har vært høyt prioritert også i 2019. Det er ikke påvist nye funn av smittsom skrantesjuke.

Bekjempelsen av skrantesjuke fortsetter  – mange tiltak gjennomført i 2019
Mer enn 30 0000 prøver fra hjortedyr ble analysert i 2019, for å få oversikt over utbredelse av skrantesjuke. Foto: Atle Mysterud

Kartlegging av skrantesjuke

Kartleggingen for å få oversikt over utbredelse av sykdommen fortsatte i 2019, og mer enn 30 000 prøver fra hjortedyr ble analysert. Nordfjella sone 1, hvor den smittsomme, klassiske formen av CWD hos villrein ble funnet, ligger nå i brakk på tredje året. Kontaktbestander må være «friskmeldt» før rein kan reetableres til sonen, og mange prøver er tatt fra disse områdene.

Vi retter en stor takk til alle som bidro med prøvetakingen, sier Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet. To elger med atypisk skrantesjuke, en variant som antas ikke å smitte, ble påvist i fjor. Dette er ikke uventede funn.

Rapport om kartleggingen i 2019 fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet kan lastes ned her.

Bekjempelse av skrantesjuke

Vi har arbeidet mye for å sikre nødvendige og tilstrekkelige smittebegrensende tiltak i Nordfjella, sier Anne Marie Jahr i Mattilsynet. Forbudet mot bruk av saltslikkestein til beitedyr i området var utfordrende, og alternativet med bruk av løssalt fungerte ikke. Vi har derfor jobbet for å finne bedre løsning for årets beitesesong.

Gjennomførte tiltak rundt Nordfjella villreinområde i 2019 var blant annet:

  • Forbud mot å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr.
  • Forbud mot bruk av saltstein i hele Nordfjellasonen. Løssalt ble tillatt.
  • Forbud mot nyetablering av gjestebeiting for sau i Nordfjella.
  • Sperregjerde langs riksveg 52 ble forlenget og forbedret.
  • Sperregjerde langs fylkesveg 50 ble kontrollert og utbedret.
  • Overvåking av sone 1 for å se om det fortsatt er villrein igjen i området.
  • GPS-merking av villrein i Nordfjella sone 2 og i Raudafjell.
  • Arbeid med bestandsreduksjon av elg og hjort rundt Nordfjella.
  • Høyt uttak av voksen villreinbukk for raskere å kunne friskmelde bestanden i Nordfjella sone 2.

 

Se Mattilsynet og Miljødirektoratet sin årsrapport for skrantesjukearbeidet i 2019