Hopp til innhold

Elg

300 flere felte elg

300 flere felte elg

Det er 300 flere dyr enn foregående jaktår, men samtidig det nest laveste antallet fellinger siden midten av 1990-årene, melder Statistisk Sentralbyrå. Tilbakegang på Østlandet blir oppveid av økt beskatning i Nord-Trøndelag og Nordland. For sesongen 2013/2014 ble det gitt tillatelse til å felle om lag 44 700 dyr totalt. Det er omtrent det samme antallet … Les mer av «300 flere felte elg»


Hjort

Økning i antall felte hjort

Økning i antall felte hjort

Etter to år med nedgang økte hjortejegernes utbytte med 1 100 dyr under jakta høsten 2013 og vinteren 2014. Mye av økningen i antall felte hjort kom i Møre og Romsdal. På landsbasis ble det til sammen felt 36 100, melder Statistisk Sentralbyrå. Den totale fellingskvoten var på 55 400 hjort, og fellingsprosenten endte på 65. Tallet på fellingstillatelser … Les mer av «Økning i antall felte hjort»


Villrein

Seminar om villrein og fragmentering

Seminar om villrein og fragmentering

Norges vassdrags- og energidirektorat og Miljødirektoratet inviterer til seminar Villrein og fragmentering. Oppmerksomheten rettes spesielt mot utfordringer relatert til villrein i forbindelse med vannkraftutbygging og samferdsel. Seminaret har fått tittellen «Villrein og fragmentering – Utfordringer og muligheter forbundet med vannkraft og infrastruktur» og avholdes i Oslo mandag 5. mai 2014. Kraftutbygging har ødelagt mange trekkruter … Les mer av «Seminar om villrein og fragmentering»


Villrein

Biltrafikken måtte vike for villreinen

Biltrafikken måtte vike for villreinen

Rv7 over Hardangervidda ble onsdag 12. mars stengt på grunn av en stor flokk villrein, melder villrein.no Stengningen er i tråd med det etablerte stengningsregimet som Vegdirektoratet og Miljødirektoratet har utarbeidet. Etter et par døgn ble veien åpnet igjen, uten at villreinenflokken hadde flyttet seg over den. Veien ble åpnet fordi sannsynligheten for at villreinen ville … Les mer av «Biltrafikken måtte vike for villreinen»


Elg Hjort Rådyr Villrein

Vurdering av dyrevelferd ved merking

Vurdering av dyrevelferd ved merking

Merking påvirker velferden til ville dyr, men hvor mye og hvor sannsynlig det er at dyret lider, avhenger av innfangings- og merkemetodene som brukes og hvor kompetente personene som utfører jobben er. Dette kommer frem i en risikovurdering av merking av ville dyr som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet. Bakgrunnen … Les mer av «Vurdering av dyrevelferd ved merking»


Elg Hjort Rådyr Villrein

Overvåker helsen til hjorteviltet

Overvåker helsen til hjorteviltet

Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) skaffer oversikt over og kunnskap om helsetilstanden i norske bestander av hjortevilt og moskus til nytte for viltforvaltningen og veterinærmyndighetene. Kunnskapen skal bidra til optimal bestandsforvalting, god sjukdomsberedskap og dokumentasjon av helsestatus. Last ned Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt sin rapport for siste periode (2008-2012), 29s. Kartlegging av sykdom Hovedmålsettingen for HOP-programmet er … Les mer av «Overvåker helsen til hjorteviltet»


Villrein

Vil telle turister i villreinfjell

Vil telle turister i villreinfjell

Startskuddet har gått for et bredt anlagt ferdselsprosjekt i Forollhogna-området, melder hognareinen.no – Hovedmålet med prosjektet er å få til en form for vinn-vinn situasjon og dialog mellom aktørene som er knyttet til villrein og folks bruk av Forollhogna-området, påpeker forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i prosjektbeskrivelsen. I løpet av juni 2014 kommer NINA-forskere … Les mer av «Vil telle turister i villreinfjell»


Elg Hjort

Hjort i vest og elg i øst

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Hjort i vest og elg i øst

Hjort på Vestlandet og elg på Østlandet. Dette var i mange år sannheten som gjaldt. Nå trives hjorten godt på Sørlandet, den har spredt seg over store deler av Østlandet og er på vei nordover. Dessuten har også elgen i løpet av 40-50 år etablert seg solid nordover. Fellingsstatistikk og observasjoner viser at elgen ikke … Les mer av «Hjort i vest og elg i øst»Elg Hjort Rådyr Villrein

Hvert år registrerer norske kommuner ti tusen hendelser

Hvert år registrerer norske kommuner ti tusen hendelser

Fallvilt er dyr som dør, eller blir skadet og må avlives av andre årsaker enn under ordinær jakt. Hovedårsaken til fallvilthendelser er påkjørsler av bil eller tog, men fellinger av skadedyr, sykdomsårsaker og ulovlig felling kommer også inn under begrepet fallvilt. De artene som blir registrert i Hjorteviltregisteret under fallvilt er følgende: elg, hjort, rådyr, … Les mer av «Hvert år registrerer norske kommuner ti tusen hendelser»