Hopp til innhold

Villrein i Nordfjella

Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i nordfjella

Skrantesjuke, Chronic Wasting Disease (CWD), er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Sykdommen er dødelig og vil ikke forsvinne av seg selv. I Europa er vanlig skrantesjuke kun funnet hos villrein i Nordfjella villreinområde. Hele bestanden er derfor besluttet fjernet som et ledd i å prøve å bli kvitt sykdommen. Dette kan spare mange dyr for de lidelsene sykdommen medfører, og hindre videre smittespredning.

Nordfjella villreinområde er delt i to soner, og det er de omtrent 2000 dyrene i den nordlige sonen (sone 1) som skal fjernes. Mattilsynet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet laget en saneringsplan for uttak av villreinbestanden i sone 1.

Mattilsynet og Miljødirektoratet 2017. Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i sone 1.

Tredobler jaktkvoten i Nordfjella

Miljødirektoratet 29.05.2017

Høstens villreinjakt i Nordfjella kan bli en viktig del av planen med å forebygge at skrantesjuke (CWD) sprer seg. Gratis transport av kjøttet med helikopter vurderes for å gjøre jakta mer attraktiv – og dermed mer effektiv. 

Bukk med påvist smitte av skrantesjuke felt av Statens naturoppsyn

Miljødirektoratet 22.06.2017

21.juni ble det felt to villreinbukker i Nordfjella, blant annet det GPS-merkede dyret som fikk påvist skrantesjuke tidligere denne uken.

Oppsynsentral og helikopterservice for kjøtt i Nordfjella

Miljødirektoratet 22.06.2017

SNO går nå i gang med å tilrettelegge for egen oppsynssentral i Nordfjella i forbindelse med villreinjakta 2017. Dette vil gjøres i samarbeid med relevante lokale aktører. SNO arbeider også med å anskaffe helikopter som kan brukes til å frakte ut kjøtt fra dyr som jegere feller under jakta.

Ny påvisning av skrantesjuke

Mattilsynet 20.06.2017

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at det for sjette gang er påvist skrantesjuke (Chronic Wasting Disease (CWD)) i Norge. Funnet ble gjort på en reinsdyrbukk i Nordfjella i Sogn og Fjordane. Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, hverken fra dyr eller kjøtt.

Skal ta ut en GPS-merka villrein med skrantesjuke

Miljødirektoratet 20.06.2017

Det er påvist et nytt tilfelle av skrantesjuke på en villreinbukk i Nordfjella villreinområde, i samme område som tidligere tilfeller er påvist. Statens naturoppsyn (SNO), Miljødirektoratets operative feltorgan, er bedt om å forberede uttak av den GPS-merkede bukken.

Nytt funn av skrantesjuke på villrein i Nordfjella

Veterinærinstituttet 20.06.2017

Veterinærinstituttet bekrefter i dag at instituttet har påvist det 6. tilfellet av skrantesjuke hos hjortedyr i Norge. Den nye påvisningen er resultat av et forskningsprosjekt på nye testmetoder ledet av Veterinærinstituttet.

Utvidet jakttid i Nordfjella

Miljødirektoratet 18.05.2017

Miljødirektoratet har innvilget søknad fra villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen om å utvide jakttiden på villrein. Lengre jakttid skal bidra til økt felling, og er et ledd i å bekjempe skrantesjuke i Norge. Jakttid på villrein i Nordfjella sone 1 blir 10. august – 31. oktober 2017.

SNO avslutter oppdraget om bukkefelling i Nordfjella

Miljødirektoratet 16.06.2017

Det ble skutt seks reinsdyrbukker i perioden 17. april til 15. juni. SNO hadde i oppdrag å felle bukk som så ut til å skulle krysse riksveg 52. Ingen av dyrene fikk påvist skrantesjuke.

Slik skal villreinen i Nordfjella fjernes

Miljødirektoratet 14.06.2017

Mattilsynet og Miljødirektoratet har nå levert en detaljert rapport til Landbruks- og matdepartementet over hvordan uttaket av norddelen av villreinbestanden i Nordfjella kan foregå. Den omfattende aksjonen skal hindre videre spredning av skrantesjuke og dermed sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr i fremtiden. Villreinjegerne får en sentral rolle.

Jegere må teste for skrantesjuke

Tiltak mot CWD/skrantesjuke i Nordfjella villreinområde

Regjeringen.no 08.05.2017

Landbruks- og matdepartementet har i brev til Mattilsynet og Miljødirektoratet under nokre føresetnader gitt tilslutning til Mattilsynet si anbefaling om å ta ut heile villreinflokken i Nordfjella sone 1 for å nedkjempe skrantesjuke (CWD).