Hopp til innhold

Jakt skrantesjuke Vilthelse

Testet 6000 hjortevilt for skrantesyke under jakta

Årets jakt på hjortevilt ble benyttet til å kartlegge tilfeller av den dødelige prionsykdommen Cronice Wasting Disease (CWD), eller skrantesyke, hos hjortevilt i Norge. To nye tilfeller ble funnet, og det totale antall registrerte tilfeller i landet er nå oppe i fem.

Testet 6000 hjortevilt for skrantesyke under jakta
Foto John Linnell/NINA

De to nye funnene av skrantesyke ble gjort på to villrein, en bukk og ei simle, som ble felt i Nordfjella i august og september i år. Fra før er det påvist skrantesyke på to elgkuer i Selbu i Sør-Trøndelag og på en villrein i Nordfjella tilbake i mars i år. Dette er de eneste registrerte tilfellene av skrantesyke i Europa.

Stor jobb for alle involverte

Kartleggingen av skrantesyke under jakta har foregått ved at jegere har levert inn hoder fra felte hjortevilt. Veterinærinstituttet har så analysert hjerneprøver fra disse hodene. Til sammen ble over 6000 elg, hjort, villrein og rådyr testet for sykdommen. Av disse var cirka 3500 elg og cirka 2000 hjort.

Les mer om funnene, testing av skrantesyke under jakta og veien videre i denne pressemeldingen fra Miljødirektoratet. 

Mer enn 6000 elg, hjort, villrein og rådyr er i løpet av høsten testet for CWD. Foto Kari Bjørneraas/Miljødirektoratet.

Mer enn 6000 hjerneprøver fra elg, hjort, villrein og rådyr er i løpet av høsten testet for CWD. Foto Kari Bjørneraas/Miljødirektoratet.

Skal teste fallvilt

Miljødirektoratet opplyser at kartleggingen av skrantesyke i landet vil fortsette i tiden fremover. I 2016 er over 7500 hjortevilt så langt testet for sykdommen, og av disse er cirka 6000 testet i forbindelse med jakt. I tiden fremover vil man i større grad fokusere på å teste hjortevilt som dør av andre årsaker enn jakt (fallvilt) for sykdommen. Dette dreier seg i hovedsak om påkjørte dyr.

Alle funn av døde elg, hjort, villrein og rådyr som er ett år eller eldre skal meldes fra til Mattilsynet. Disse vil bli testet for skrantesyke. Du kan lese mer om dette på Miljøkommune.

Det vil fortsatt også være mulig å få testet hjortevilt felt under jakta hos det lokale Mattilsynet.

Veien videre

Tidlig i 2017 vil Vitenskapskomiteen for Mattrygghet komme med en ny rapport om CWD, der de blant annet vil se på mulige strategier for hvordan forvaltningen skal håndtere sykdommen. Ifølge Miljødirektoratet vil rapporten danne grunnlaget for videre diskusjon om håndtering av bestandene av hjortevilt opp mot sykdommen.

I vinter vil også tamrein i flere områder bli testet for skrantesyke, og dette kan virke inn på tiltak for å avgrense spredning av sykdommen i Norge. Miljødirektoratet vil sammen med Mattilsynet og andre instanser se på mulig overvåking kommende år.

 

Mer informasjon

Les mer om skrantesyke på Veterinærinstituttets nettsider

Se oversikt over CWD-prøver tatt fra fallvilt og jakt i Hjorteviltregisteret