Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella

Hele villreinbestanden i Nordfjella sone 1 må avlives for å hindre spredning av skrantesjuke. Mattilsynet og Miljødirektoratet har utarbeidet en foreløpig plan for reetablering av bestanden etter saneringen.

Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella
Foto Olav Strand/NINA

For å unngå spredning av den dødelige hjortedyrsykdommen skrantesjuke har myndighetene bestemt at hele bestanden i villreinområdet Nordfjella sone 1 skal avlives og fjernes. Saneringsplanen beskriver også hvordan området kan reetableres med frisk villrein. Les hele saneringsplanen her.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utarbeidet en mer konkret plan for reetablering av villreinbestanden i Nordfjella etter sanering.

– Vi har laget en plan basert på den kunnskapen vi har i dag. Det er viktig å påpeke at ny kunnskap om blant annet sykdomssituasjonen, kan gjøre det nødvendig å tilpasse planen for å sikre vellykket reetablering av frisk villrein i Nordfjella sone 1, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Nordfjella sone 2 mest aktuell

I reetableringsplanen er det vurdert hvilke metoder som kan benyttes og hvilke områder rein kan hentes fra for å etablere en frisk bestand. Planen konkluderer med at en reetablering med villrein fra Nordfjella sone 2 er det foretrukne alternativet per nå.

– Genetisk likhet og korte avstander gjør at rein fra Nordfjella sone 2 per dags dato framstår som den beste løsningen. Alternativt er det også mulig å drive rein fra Hardangervidda, men her er avstanden lengre og de mulige konsekvensene dersom dyr vender tilbake større, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Planen konkluderer blant annet med at

  • driving av villrein vil være mer effektivt enn å immobilisere reinen og flytte den med motorkjøretøy.
  • villrein fra Dovre/Rondane-regionen er mindre egnet på grunn av genetisk ulikhet og lengre avstander.
  • å benytte tamrein til reetablering vil ikke bidra til å bevare villreinpreget i Nordfjella.

Reetablering av en frisk villreinbestand i Nordfjella sone 1 krever først en vellykket brakkleggingsperiode. Brakkleggingsperioden starter når den antatt siste villrein er ut av området. Før villrein overføres til sone 1, må bestanden i Nordfjella sone 2 friskmeldes.

Oppstart tidligst i 2023

– Friskmelding av de aktuelle bestandene det skal hentes dyr fra, krever at det tas prøver av rein i disse områdene i mange år framover. For å få en vellykket reetablering, må det også sikres midler til forskning og utvikling av metoder som kan påvise forekomst av smittestoff i miljøet, sier Baalsrud fra Mattilsynet.

Vi har i dag for lite kunnskap om hvor lang tid det vil ta før smittestoffet brytes ned etter at villreinen er fjernet. Såkalte prioner, som forårsaker sykdommen, er svært motstandsdyktige og overlever lenge i miljøet. Foreløpig er brakkleggingsperioden satt til 5 år, etter råd fra VKM, men denne kan bli utvidet som følge av ny kunnskap.

Målet med saneringsplanen er at dagens villreinbestand skal være fjernet innen 1. mai 2018, men det er knyttet usikkerhet til om dette målet oppnås. En reetablering kan derfor tidligst starte i 2023.

Last ned rapport: Reetableringsplan for villreinbestanden i Nordfjella sone 1