Hopp til innhold

Forvaltning Hjort

Ny forskrift om forvaltning av hjortevilt

08.01.2016 trår ny forskrift om forvaltning av hjortevilt i kraft. Det blir ingen store endringer, men noen praktiske konsekvenser vil den nye forskriften gi. Enkelte tidsfrister er endret, og flertallsvedtak kan gjelde for innmelding i vald eller bestandsplanområder.

Ny forskrift om forvaltning av hjortevilt
Foto Egill J. Danielsen
Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer

 

Endringer i forhold til tidligere hjorteviltforskrift

Den største endringen brukeren vil oppleve, er selve oppbyggingen av forskriften. Villrein får et kapittel for seg, mens elg, hjort og rådyr omtales i samme kapittel. Forslaget om strukturell endring er basert på et ønske om økt brukervennlighet. I Norge har vi fire hjorteviltarter som aktivt forvaltes gjennom jakt og bestandsplanlegging. Det offentlige ansvaret for forvaltning av elg, hjort og rådyr ligger hos kommunen, mens villrein forvaltes av oppnevnte villreinnemnder. Tilsvarende er ulike deler av regelverket relevant for ulike rettighetshavere, avhengig av hvilken art det skal jaktes på.
Hensikten med den nye inndelingen, er å gjøre det lettere for forvaltere, rettighetshavere og jegere å finne fram til bestemmelser som er relevante for den jakten og bestandsplanleggingen de skal drive.

Nye tidsfrister og ny veileder

Etter at hjorteviltforskriften fra 2012 hadde vært i bruk i vel tre år, så Miljødirektoratet behov for å harmonisere forskriftsfastsatte tidsfrister med forvaltningspraksis. Hjorteviltforskriften har mange tidsfrister, og for å gi en god oversikt er alle tidsfristene er listet opp bak i den nye veilederen fra Miljødirektoratet.
Veilederen til den nye hjorteviltforskriften kan lastes ned fra Miljødirektoratets nettsider. Selve forskriftsteksten finnes på Lovdata.no.

Flertallet kan bestemme

Tidligere var det et krav om at alle jaktrettshavere måtte være enige for å kunne melde en eiendom inn i et vald for jakt på hjortevilt. I den nye forskriften er kravet til innmelding av en eiendom med flere jaktrettshavere endret. For et sameie hvor ikke annet er bestemt, er flertallsvedtak tilstrekkelig, en endring som er i tråd med reglene i sameigelova.
Tilsvarende er det endret krav til innmelding av et vald i et bestandsplanområde. Det er nå tilstrekkelig at valdansvarlig representant skriver under søknaden på vegne av valdet. Dette forutsetter at valdansvarlig representant har fullmakt eller samtykke fra jaktretts-haverne. Dersom annet ikke er bestemt i valdets vedtekter eller på annet måte, avgjør flertallet av jaktretts¬haverne om valdet skal meldes inn i et bestandsplan¬område.

Få høringsinnspill og konsekvenser av ny forskrift

Miljødirektoratet sendte en ny utgave av forskrift om forvalting av hjortevilt på høring i slutten av mars 2015, med høringsfrist ut mai samme år.
Totalt kom det inn 47 skriftlige innspill fra henholdsvis 14 kommuner, 12 statlige institusjoner, fem fylkeskommuner, samt 16 andre organisasjoner og private høringsinstanser. Det var ikke mange innspill per paragraf, men flere høringsinstanser hadde kommentarer til et utvalg av enkeltbestemmelser. De aller fleste kommenterte at ny oppbygging var bra.
Hjortevilt forvaltes av den enkelte kommune og villreinnemnd, samt av jaktrettshavere med flere. Antall potensielle høringsinstanser er derfor relativt høyt. De får innkommende høringsinnspillene gjenspeiler antagelig at endringene ikke gir store konsekvenser for verken offentlige eller private aktører.

Spørsmål om den nye forskriften?

Fra midten av januar vil du finne oppdaterte veiledninger til hjorteviltforskriften på Miljøkommune. Her kan kommuner samt jegere og grunneiere kunne finne relevant veiledning. Videre vil kommunen kunne bistå med å svare på ytterligere spørsmål knyttet til hjorteviltforvaltning i egen region. Utover dette har både Fylkeskommunene og Miljødirektoratet veiledningsansvar og kan være behjelpelig med å svare på spørsmål om den nye forskriften.