Hopp til innhold

skrantesjuke

Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017

Veiledning til jegere som skal ta prøver for kartlegging av skrantesjuke hos hjortevilt i Nordfjella- og Selburegionen.

Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017

Også i 2017 skal det samles inn jaktmateriale fra elg, villrein, hjort og rådyr for å øke kunnskapen om forekomsten av skrantesjuke (CWD) i Norge. Siden det første tilfellet ble påvist for et år siden er mer enn 12 000 dyr testet for skrantesjuke. Sykdommen er til nå påvist hos to elger og fire villrein.

I de fleste områder skal jeger selv ta ut hjerneprøve og møkkprøve fra felte dyr og sende dette direkte til Veterinærinstituttet for analyse. Jeger vil få prøvetakingsutstyr og ferdigfrankert konvolutt til å returnere prøvene i.

I utvalgte områder skal derimot jeger lever hele hodet og møkkprøve fra felte dyr på innsamlingsstasjoner drevet av NINA i samarbeid med lokale ressurspersoner. Årsaken til at man ønsker hele hodet i utvalgte områder er at dette gir mulighet for å sikre lymfeprøver og alder på dyret i tillegg til hjerneprøver fra alle felte dyr. Lymfeprøver har vist seg å kunne bidra til tidligere påvisning av smittestoffet, og alder kan si noe om forekomsten i ulike aldersgrupper. Av ressurshensyn kan imidlertid ikke hodeinnsamling gjennomføres i alle områder. Jegere som selv tar hjerneprøve oppfordres også til å levere lymfeprøver hvis det er praktisk mulig.

Ved å levere møkkprøver bidrar jegerne med materiale som kan bli svært viktig for å lære om smitte til miljøet og til utvikling av framtidig overvåkingsmetodikk basert på møkk.

Når jeger selv tar hjerneprøve

Se veiledning og video som demonstrerer uttak av hjerneprøve på NINAs nettsider.

Når jeger skal levere hele hoder

Se veiledning om hodeinnsamling på NINAs nettsider

 

Mer informasjon om jaktinnsamling 2017

Oversikt over kartleggingsområder og kontaktpersoner

Veiledning – registrering av CWD-prøver og prøvesvar