Hopp til innhold

Skrantesjuke (CWD) og hjortevilt

Meld fra om syke dyr

Dersom du kommer over syke hjortedyr, eller dyr med unormal oppførsel, ta kontakt med kommunal viltforvaltning eller Mattilsynet.

Nyhetsarkiv

Finn siste artikler om skrantesjuke i nyhetsarkivet.

Skrantesyke – Chronic Wasting Disease (CWD)

Skrantesyke – Chronic Wasting Disease (CWD) – er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika. I mars 2016 ble CWD påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella. Dette er det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. I alt er det nå påvist fem tilfeller skrantesyke hos hjortedyr i Norge, to på elg og tre hos villrein

CWD er tidligere kjent fra Nord-Amerika. Sykdommen hører til gruppen prionsykdommer, som blant annet omfatter er skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Prionsykdom kan også oppstå spontant hos enkeltindivider. Symptomer på sykdommen er avmagring og unormal oppførsel som sikling, ukoordinerte bevegelser. Sent i sykdomsforløpet kan dyret også sikle, drikke og urinere mye.

 

Status på kartleggingen av skrantesjuke

Nesten 10.000 hjortedyr er testet for skrantesjuke, så langt er fem positive tilfeller dokumentert. Tall fra Mattilsynet, oppdatert 12. mai 2017

 

Status for kartleggingen av skrantesjuke i 2017

DyreartNegative prøverPositive prøverTotalt
Totalt alle arter200502005
Elg3320332
Hjort (vill)2100210
Hjort (oppdrett)54054
Villrein60060
Tamrein9480948
Rådyr4010401

Status for kartleggingen av skrantesjuke i 2016

DyreartNegative prøverPositive prøverTotalt
Totalt alle arter10043510048
Elg439624398
Hjort (vill)245002450
Hjort (oppdrett)1430143
Villrein8383841
Tamrein173701737
Rådyr4790479

Jaktinnsamling 2017

I enkelte områder skal jegere levere hoder fra elg, hjort og villrein felt under jakta. Disse dyrene skal undersøkes for CWD for å få økt kunnskap om forekomst i Norge.

Nasjonal CWD-statistikk

På Hjorteviltregisterets helsesider finner du nasjonal CWD-statistikk for hjortevilt. Du finner også svar på innsendte prøver.

Veiledning til kommunene

På miljøkommune.no finner du konkrete råd og veiledning om hva kommunen bør gjøre ved mistanke om sykdommen CWD hos hjortevilt.

Omsetning av hjorteviltkjøtt

Informasjon om Chronic Wasting Disease (CWD) til deg som driver hjorteoppdrett eller reindrift, eller som omsetter kjøtt fra hjortedyr.

Publikasjoner og rapporter

Risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet: VKM. (2017) CWD in Norway – a state of emergency for the future of cervids (Phase II). Opinion of the panel on Biological Hazards, ISBN: 978-82-8259-266-6, Oslo, Norway.

Alliance for Public Wildlife: The Challenge of CWD: Insidious and Dire. Only immediate action will avoid catastrophic outcomes  (2017)

 

EFSA vurderer risikoen for spredning av skrantesjuke til EU-land: Chronic wasting disease (CWD) in cervids (EFSA-rapport 18.01.17) 

 

Risikovurdering av CWD:  Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) la i juni 2016 fram en rapport om introduksjon av sykdommen chronic wasting disease (CWD) i Norge.

 

Overvåkingsprogrammet for CWD: Veterinærinstituttet tar rutinemessig ut hjerneprøve hos hjortedyr som er eldre enn 18 måneder som ledd i overvakingsprogrammet for CWD.

Foredrag og presentasjoner

Oppsummerer dagens kunnskap

Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen og Nordfjella villreinutvalg arrangerte 18. og 19. januar lokale informasjonsmøter for publikum og forvaltning om skrantesjuke.

Presentasjonene finner du her:

Sylvie Benestad, Veterinærinstituttet – Skrantesyke: Sykdommen, diagnostikk og forskning.

Bjørnar Ytrehus, Norsk institutt for naturforskning (NINA) – Skrantesjuke – hva som kan skje og hva vi kan gjøre.

Atle Mysterud, Universitet i Oslo – Hjorten nær Nordfjella – merking og kunnskap om trekkmønster.

Julie E. Grimstad, Mattilsynet – Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease/CWD) på hjortevilt.

 

Bekjempelse av CWD i Norge – hvilke strategier er best?

I november 2016 arrangerte NMBU, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Forskningsrådet seminar om håndteringen av hjortedyrsykdommen skrantesjuke (CWD).

Foredragene finner du her: CWD in Norway – Management and Control

Mike Miller: Chronic wasting disease: Lessons learned from the first five (or more) decades.


Erling Solberg: Wild cervids in Norway, a nation-wide perspective


Morten Tryland: Chronic wasting disease and reindeer herding


Richard Davis: Chronic wasting disease prevention in Manitoba, Canada


Sylvie L. Benestad: Update on the Norwegian CWD situation


Olav Strand: Population history and habitat use in the Nordfjella wild reindeer area


Kristin R. Alvseike: Chronic wasting disease in Norway – surveillance, management and challenges


Trent Bollinger: CWD in Saskatchewan, Canada: past present and future

Veterinærinstituttet har utarbeidet en video som viser hvordan man praktisk tar ut hjerneprøve.