Hopp til innhold

Hjort Jakt

Mål om færre hjorter i Bergen

Mål om færre hjorter i Bergen
Jegerne er viktige brikker i Bergen Kommunes mål om å redusere hjortebestanden. Bildet er fra hjortejakt på Løvstakken med Bergensdalen og Ulriken i bakgrunnen. (Foto: Egill J. Danielsen)

I Hjorteviltforskriften som kom fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) 15. februar i år, presiseres det kommunene skal lage egne mål for utviklingen av hjorteviltbestanden.

– De må bestemme seg for om de vil øke, stabilisere eller redusere bestanden av elg, hjort og rådyr, forklarer seniorrådgiver i DN, Erik Lund.

Han understreker at målet bør taes inn i kommunens planarbeid og at man bør presisere hvordan man vil måle om målet oppnås eller ikke.

Lund opplyser at DN ikke har oversikt over hvilke kommuner som frem til i år har gjennomført systematisk planarbeid for hjorteviltbestanden, men at en del kommuner har hatt mer eller mindre gode planer.

Arealbrukskonflikter

– For mange kommuner handler det nå om å systematisere mer og gjøre planen målbar. Bergen kommune er et godt eksempel på at det er viktig å ha en plan. I vestlandsbyen har konfliktnivået mellom vilt og samfunn vært til dels høyt.

Større uttak av produksjonsdyr, det vil si voksne koller, er ett av virkemidlene som kommer til å bli brukt i Bergen. (Foto: Egill J. Danielsen)

Det bekrefter byråd for områdesatsing i Bergen, Lisbeth Iversen:

– Høy bestand har ført til overbeite i skog og mark, som igjen fører til at hjorten trekker mot boligområder og inn mot sentrum. De kommende årene skal antallet etter planen reduseres fra 1200 hjorter til rundt 700 i Bergen, sier hun.

Byråden opplyser at bakgrunnen for planarbeidet blant annet er kravet i Hjorteviltforskriften:

– Vi har satt et mål for bestanden, og regner med at dersom vi når dette målet, vil konfliktnivået reduseres, sier Iversen.

– For snille

Kommunens første plan for å redusere bestanden er utarbeidet av Grønn etat og går frem til 2020. Planen har vært ute på høring og vil etter alt å dømme bli vedtatt av bystyret i nær fremtid.

Iversen sier det er tatt store hensyn til hjortebestanden ved arealplanleggingen de siste årene. Hun trekker frem at det er laget hjorteunderganger flere steder der hjortetråkk krysser bilvei.

– Økningen i bestanden kan tyde på at vi har vært for snille med hjorten. Det er veldig viktig med en overordnet plan. Bestanden kan ikke få vokse uhemmet, det vil skape problemer, sier Iversen.

Vil felle flere produksjonsdyr

De siste årene har det vært tegn på at hjortebestanden har vokst seg så stor at den er i ferd med å overskride miljøets bæreevne, ifølge fagetaten i Bergen Kommune. De mener dette har ført til dårlige beitemarker, lavere slaktevekt og et høyt antall trafikkdrept hjort.

Kommunen satser på at nye, lengre jakttider og flere løyver skal føre til at flere hjorter felles. I 2011 ble det felt 311 hjorter i Bergen, det høyeste antallet som noen gang er felt i jaktsesongen.

Byråden har også lovet at det skal bli enda mer fokus på uttaket av riktig kategori dyr med tanke på å redusere tilveksten. Dermed vil jegerne i Bergen felle en stor andel koller og kalver.

Som en del av planen vil kommunen også omorganisere hjortevaldene. Dagens 25 vald skal bli til færre og større enheter.